Szanowni mieszkańcy, w rankingu wykonanym przez „Obserwatora Lokalnego” na podstawie czasopisma samorządowego „Wspólnota”, Gmina Jodłowa pod względem pozyskiwania środków unijnych na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące jest na pierwszym miejscu w powiecie, natomiast w województwie na 180 samorządów uplasowała się na 12 miejscu.

 

W Polsce na 2875 samorządów Gmina Jodłowa zajmuje 155 miejsce w wydatkach bieżących i 346 miejsce w wydatkach inwestycyjnych. Należy zwrócić uwagę na to, że w rankingu wzięte są pod uwagę wszystkie samorządy a więc zarówno gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie  jak i powiaty a Gmina Jodłowa to gmina typowo wiejska , więc żeby bardziej szczegółowo to zobrazować uważam, że przy robieniu rankingu powinny być wzięte pod uwagę dochody na jednego mieszkańca, gdyż nie możemy się porównywać z miastami czy dużymi gminami miejskimi - tym bardziej, że mamy najniższy podatek rolny w województwie, a odważę się powiedzieć że jest on również najniższy w całej Polsce. Można byłoby zrobić wiele więcej inwestycji, ale trzeba mieć środki na wkład własny, dlatego staraliśmy się wybierać wraz z samorządem jodłowskim, pracownikami i mieszkańcami projekty najwyższej rangi i najważniejsze dla naszej gminy. Dziś, jako Wójt Gminy Jodłowa, myślę że o wielu wykonanych inwestycjach nasi mieszkańcy już zapomnieli. Żeby pozyskać tak duże środki trzeba było brać pod uwagę zrównoważenie budżetu po stronie dochodów i wydatków. Pomimo tak wielu inwestycji jesteśmy też gminą, która ma jedno z niższych zadłużeń w powiecie. O dobrych rzeczach szybko mieszkańcy zapominają, ale gdy rozpocznie się kampania wyborcza to opozycja w pierwszej kolejności będzie zadawać pytanie, na ile zadłużyliśmy gminę. Uważam, że dziś nie ma nie zadłużonych gmin, ponieważ chcąc realizować inwestycje musimy mieć środki na wkład własny a przy naszych dochodach musimy się posiłkować kredytami.

Tak wysoka lokata to nie tylko zasługa samorządu i pracowników , nie można pominąć tutaj mieszkańców, którzy płacą podatki a my staramy się je wykorzystać jak najlepiej potrafimy. Niezaprzeczalnym dowodem na to są wykonane inwestycje i nie można z tym polemizować.

W okresie , za który wykonany został ranking , w Gminie Jodłowa dzięki pozyskanym środkom unijnym udało się wykonać m.in. takie inwestycje jak:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano przebudowę rynku w Jodłowej wraz z oświetleniem drogi powiatowej - wartość zadania 606 000 zł, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano centrum kulturalno-sportowe z zapleczem dla OSP w Dębowej – wartość zadania 530 000 zł, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupiono samochód do selektywnej zbiórki odpadów – wartość zadania 248 270 zł, dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych ;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w budynku Urzędu Gminy i Banku Spółdzielczego wymieniono stolarkę okienną, docieplono ściany wraz z elewacją – wartość inwestycji 275 904 zł , dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano parking wraz z oświetleniem w Jodłowej – wartość zadania 452 086 zł, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano boisko szkolne wraz ze świetlicą i parkingiem w Jodłowej Górnej - wartość zadania 763 579 zł,dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych;


- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Jodłowa – wartość zadania 698 924 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im.M.Konopnickiej w Jodłowej wymieniono stolarkę okienną (etap I), docieplono ściany wraz z elewacją i modernizacją kotłowni (etap II) – całkowita wartość inwestycji 508 522 zł,dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Jodłowej wymieniono stolarkę okienną (etap I), docieplono ściany wraz z elewacją i modernizacją kotłowni (etap II) - całkowita wartość inwestycji 427 107 zł,dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych;

 - w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w budynku Szkoły Podstawowej im.Partyzantów AK w Dębowej – wymieniono stolarkę okienną (etap I), docieplono ściany wraz z elewacją i modernizacją kotłowni (etap II) – całkowita wartość inwestycji 369 294 zł,dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w budynku Szkoły Podstawowej w Dęborzynie wykonano nadbudowę dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, docieplono ściany wraz z elewacją - wartość inwestycji 347 357 zł,dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych;


- centrum kształcenia w Jodłowej – wartość projektu 111 948 zł – projekt „wioska internetowa -kształcenie na odległość na terenach wiejskich” sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im M.Konopnickiejw Jodłowej wraz z robotami towarzyszącymi - etap II – wartość inwestycji 242 250,14 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;          

 

 - w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano roboty budowlane obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej im.Partyzantów AK w Dębowej wraz z robotami towarzyszącymi - etap II – wartość inwestycji 209 588,30 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;

 

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wykonano oświetlenie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Jodłowej (etap II) – wartość robót budowlanych 91 478,72, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 rozbudowano i przebudowano istniejący budynek nr 85 w Dzwonowej na centrum kulturalno-sportowe z zapleczem dla OSP – wartość robót budowlanych 913 047,63 zł, dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano obiekty małej architektury (plac zabaw) oraz wykonano remont istniejących chodników przy Szkole Podstawowej im.Partyzantów AK w Dębowej – wartość robót budowlanych 82 322,26 zł dofinansowanie 75% kosztów kwalifikowanych;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyremontowano część pomieszczeń II piętra budynku WDK należących do GCKiCz oraz klatki schodowej z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej w Jodłowej – wartość robót budowlanych 116 189,16 zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej oraz doposażono plac zabaw dla dzieci w Jodłowej Dolnej – wartość 138 399,49; wnioskowane dofinansowanie 45% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach projektu „Zmniejszenie nierówności edukacyjnych poprzez doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Jodłowa, podziałanie 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wybudowano ogrodzony, posiadający bezpieczną nawierzchnię plac zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej – wartość 145 031,96 zł;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów wydano książki „Doroczne przysłowia 4 pory roku”, „Kronika wspomnień T.I” oraz opracowano i wydano album o Gminie Jodłowa - wartość 48 300 zł, dofinansowanie 55% kosztów kwalifikowanych;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 opracowano i wydano II część albumu o Gminie Jodłowa „Zabytki i architektura współczesna Gminy Jodłowa” - wartość zadania 47 061 zł dofinansowanie 55% kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano zespół boisk sportowych wraz z urządzeniem terenu małej architektury: altana, oświetlenie, ławki,ogrodzenie, ciągi piesze oraz wybudowano plac zabaw dla dzieci w miejscowości Dęborzyn – wartość zadania 1 057 413,42 zł, wnioskowane dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych ;

 

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano obiekty sportowe wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniem terenu – budowa boiska wielofunkcyjnego z kortem tenisowym, placu zabaw oraz elementów małej architektury (miejsca postojowe, budowa ogrodzenia oraz montaż lamp solarnych) w miejscowości Zagórze – wartość zadania 549 995,94 zł, wnioskowane dofinansowanie 50%kosztów kwalifikowanych ;

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów zakupiono wyposażenie siłowni w Jodłowej – wartość zadania 38 255 zł, wnioskowane dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych ;
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów zakupiono wyposażenie do budynku Centrum Kulturalno-Sportowego z zapleczem dla OSP w Dzwonowej – wartość zadania 44 289,84 zł, dofinansowanie 70% kosztów kwalifikowanych ;
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów zakupiono sanie konne jako podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR – wartość projektu 26 370 zł, wnioskowane dofinansowanie 65 % kosztów kwalifikowanych ;
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyremontowano drogę gminną „Pasterniki” w miejscowości Dęborzyn – wartość inwestycji 464 091,13 zł, dofinansowanie 95% kosztów kwalifikowanych .

To tylko większe inwestycje , jakie gmina wykonała przy współudziale pozyskanych środków unijnych. Nadmienić również należy że gmina w dalszym ciągu czyni starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Zaplanowane już są kolejne do wykonania inwestycje m.in.:

- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 , sali gimnastycznej oraz budynku Liceum Ogólnokształcącego;
- przebudowa sali widowiskowej w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej,
- rewitalizacja wiejskiego targowiska,
- budowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w elementy małej architektury (scena widowiskowa) oraz budowa miejsc postojowych (plac przy LO)
- remont drogi Mikrut-Kasztarenda w Jodłowej Górnej,
- remont drogi Maślakowice na Dzwonową,
- remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej.

Gmina przygotowuje się do pozyskania środków w nowej perspektywie finansowania, w związku z tym w projekcie budżetu na 2017 rok będą pojawiały się kolejne zadania.

                                                                                      /Robert Mucha - Wójt Gminy/