Wg rankingu utrzymania czystości i porządku zorganizowanego przez jedną z lokalnych gazet Gmina Jodłowa już po raz drugi znalazła się na najwyższym miejscu podium. Tym razem oprócz ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostępność do PSZOK-u dodatkowo brana pod uwagę była czystość danej gminy.

 

Pod lupę brane były nie centra gmin a lasy oraz brzegi rzek i potoków. Prowadzenie w rankingu zawdzięczamy temu jak wyglądają „zakamarki” naszej gminy oraz niezmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Posprzątane rowy, lasy czy brzegi rzek są w dużej mierze zasługą Wójta Gminy, który zatrudnia w Urzędzie Gminy Jodłowa osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych jak i Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jodłowej. To do ich obowiązków należy w szczególności utrzymanie czystości w tych miejscach.

Natomiast to czy wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nadal będzie utrzymywać się niezmieniona w dużej mierze zależy od mieszkańców i jakości segregowania przez nich odpadów. Pomimo tego, iż po raz kolejny ranking wygrywa nasza gmina Wójt Gminy zauważa, że ilość oddawanych przez mieszkańców worków z posegregowanymi odpadami znacznie zmalała a i jakość segregacji niejednokrotnie pozostawia wiele do życzenia, co powoduje wzrost kosztów odbioru odpadów a tym samym może w przyszłości przełożyć się na wzrost stawki opłaty. Dodatkowo każda gmina jest zobowiązania do osiągnięcia określonego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który z każdym rokiem wzrasta. Za ubiegły rok poziom recyklingu wyniósł 28% (mniej niż za rok 2015), natomiast w 2018 r. gminy muszą osiągnąć poziom minimum 30% w przeciwnym wypadku otrzymają kary. Otrzymanie takiej kary przez naszą gminę może mieć wpływ na wzrost stawki opłaty a tego chcielibyśmy uniknąć. Dlatego też firma odbierająca odpady komunalne ma obowiązek kontrolowania sposobu segregowania odpadów. Jeżeli odpady będą niewłaściwie posegregowane nie zostaną odebrane i pozostawione do ponownej segregacji. Jeżeli na danej nieruchomości sytuacja będzie się powtarzać, przedsiębiorca odbierający odpady odbierze takie worki jako niesegregowane i powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy celem nałożenia wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami na właściciela nieruchomości.

Informacja o sposobie segregacji znajduje się na workach oraz na stronie internetowej pod linkiem http://www.jodlowa.eu/index.php/gospodarka-odpadami/harmonogram-odbioru-odpadow-na-2017-rok . W przypadku wątpliwości można skontaktować się z pracownikiem d/s ochrony środowiska tel. 14 630 20 10.

Ponadto do PSZOK-u zlokalizowanego przy Sortowni odpadów w Jodłowej dostarczyć można nieodpłatnie tylko odpady zbierane w sposób selektywny, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Jodłowa, takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, zużyte opony, odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.