Wójt Gminy Jodłowa uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 250 z pózn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych - w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu planowania dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków - w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz planowania dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W celu zaktualizowania prowadzonej ewidencji mieszkańcy gminy Jodłowa posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków proszeni są o wypełnienie zgłoszenia i listowne lub osobiste dostarczenie do Urzędu Gminy Jodłowa (pokój nr 7).

Zgodnie z:

- art. 5 ust.1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pózn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

- art. 6 ust. 1 w/w ustawy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług  wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takiej umowy i dowodów opłat za wykonane usługi.

Powyższe obowiązki podlegają kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie, gdyż nie wywiązanie się z w/w obowiązków zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia podlega karze grzywny.
 

Wykaz przedsiębiorstw posiadających pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jodłowa:

  1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej – druk umowy do pobrania w załączniku

  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o.*

  3. Firma Transportowo- Usługowo- Handlowej „TRAX” z Tarnowca.*

 

UWAGA!

W przypadku nieruchomości podłączonej do kanalizacji zgłoszenie nie obowiązuje.

Podpisanie umowy jest możliwy po kontakcie z przedsiębiorcą.

Załączniki:
Pobierz plik (Zgloszenie_Szamba_OczSciek.pdf)Zgłoszenie126 kB
Pobierz plik (umowa wywoz zbiornika wzór.pdf)Umowa119 kB