17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody ( (Dz.U.z 2017r.poz.1074) .Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania drzew , które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Przepisy niniejszej ustawy wprowadzają na właścicieli nieruchomości obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm przekracza:

  1. 80cm – w przypadku topoli, wierzb ,klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  2. 65cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  3. 50cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew*

*nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Organ do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, obwodu pnia ustalonego na wysokości 5cm, a w przypadku,gdy na tej wysokości drzewo:

a)posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b)nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw .Sprzeciw wnosi się w przypadku lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego .

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli przed upływem 5 lat od dokonania oględzin właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.