OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych  w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jodłowa Uchwały Nr XXVII/6/17 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w granicach określonych na załącznikach graficznym nr 1-5 do uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w jej sprawie. Wnioski do studium należy składać na piśmie, na adres Urzędu Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A, w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do 24 października 2017r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa wraz z załącznikami graficznymi, dostępna jest na stronie internetowej www.jodlowa.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jodłowa.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Jodłowa.