Właściciel nieruchomości zgłasza do Wójta Gminy zamiar usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5cm przekracza:

 

  1. 80cm – w przypadku topoli,wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

  2. 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Organ, do którego dokonano zgłoszenia w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia odpowiednio:

  1. nazwy gatunku drzewa,

  2. obwodu ustalonego na wysokości 5 cm.

W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.

Organ, do którego dokonano zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa może, w terminie

14 dni od dnia dokonania oględzin, wnieść sprzeciw.

Organ wnosi sprzeciw :

  1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie,

  2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia ( gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni)

Sprzeciw może być wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa: na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionymi innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody, bądź jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin,usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o pozwolenie na budowę , a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości , na której rosło usunięte drzewo,organ nakłada na właściciela nieruchomości , w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.