GMINNE CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W JODŁOWEJ - prowadzi łączną działalność w zakresie upowszechniania kultury w ramach działalności ośrodka kultury oraz czytelnictwa w ramach działalności biblioteki.
Ośrodek Kultury realizuje następujące formy pracy kulturalnej:

- organizacja konkursów i współzawodnictwa kulturalnego szkół;
- organizacja zawodów sportowych oraz współzawodnictwa sportowego szkół;
- organizowanie czasu wolnego podczas ferii i wakacji w formie m.in. zajęć świetlicowych;
- kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizację konkursów na plastykę obrzędową, dożynek;
- prowadzenie kapeli ludowej "Jodłowianie";
- prowadzenie dziecięcych zespołów tanecznych;
- prowadzenie zajęć tanecznych w szkołach i przedszkolach;
- organizowanie wystaw;
- prowadzenie sekcji tenisa stołowego;

- prowadzenie świetlicy internetowej w Jodłowej Górnej oraz Centrum Kształcenia w Jodłowej;
- prowadzenie wypożyczalni strojów ludowych,sprzętu turystycznego,technicznego oraz usług kserograficznych w ramach
działalności gospodarczej, której  dochody wykorzystywane są na działalność statutową;
- współpraca z jednostkami oświatowymi na terenie gminy;
-współorganizacja Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego na trasie Kłodawa-Brzostek-Pilzno-Kozłów k.Dębicy).
Biblioteka realizuje formy pracy kulturalnej w zakresie:
-  gromadzenia, przechowywania i ochrony materiałów bibliotecznych
służących rozwojowi czytelnictwa  oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,edukacyjnych i samokształceniowych;
-  stałego uzupełniania zbiorów bibliotecznych;
-  udostępniania zbiorów bibliotecznych czytelnikom na miejscu,wypożyczanie na zewnątrz;
-  prowadzenie działalności informacyjnej;
-  współpracy z MiPBP (korzystanie z fachowego instruktażu i nadzoru
merytorycznego oraz udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym);
organizowanie innych form upowszechniania książki i czytelnictwa (m.in.
wystawy książek);
-  prowadzenie czytelni internetowej.
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JODŁOWEJ - zatrudnia 14 osób, w tym: 6 opiekunek socjalnych, wykonujących usługi opiekuńcze, kierownik, zastępca kierownika, 2 starszych pracowników socjalnych, 1 pracownik socjalny, oraz 2 starszych referentów. GOPS realizuje zadania zlecone i zadania własne gminy z zakresu opieki społecznej.
GOPS realizuje i realizował:
-  w okresie od stycznia do czerwca 2009r.  realizował Program rządowy "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" - w ramach programu z dożywiania w szkole skorzystało 400 dzieci;
-  w okresie od września 2008r. do czerwca 2009r. realizował pilotażowy program PFRON "Uczeń na wsi" pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Programem objętych było 29 niepełnosprawnych uczniów  z gminy Jodłowa;
-  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII działanie 7.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji rozpoczyna realizację projektu "Czas na aktywność w Gminie Jodłowa. Do tej pory w ramach projektu zrealizowano następujące działania: zawarto 15 kontraktów socjalnych, na które składa się praca socjalna oraz instrumenty aktywnej integracji;doradztwo zawodowe dla 15 osób które miało na celu identyfikację potrzeb oraz przygotować uczestników  projektu  do świadomego planowania własnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej; realizowane  są obecnie szkolenia "Kucharz" (10 osób) i "Opiekun nad osobą starszą  i niepełnosprawną" (5 osób).
Inne formy pomocy:
-  usługi opiekuńcze;
-  kompletowanie dokumentacji w celu umieszczenia osób w domach pomocy społecznej oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;
-  kierowanie do ośrodka wsparcia;
-  praca socjalna.
Gminny Ośrodek Pomoc Społecznej w Jodłowej realizuje także zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W JODŁOWEJ - prowadzi całokształt  obsługi finansowo-księgowej oraz obsługę kadrową placówek oświatowych na terenie gminy Jodłowa . Na terenie gminy działa 5 szkół podstawowych, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz 5 oddziałów zerowych. W roku szkolnym 2008/2009: w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jodłowej w ośmiu oddziałach  uczyło się  160 uczniów, w oddziale zerowym - 24 dzieci; w Szkole Podstawowej Nr 2 im.  Konopnickiej  w Jodłowej w sześciu  oddziałach  uczyło się  77 uczniów, w oddziale zerowym - 16 dzieci;  w Szkole Podstawowej Nr 3 w Jodłowej w czterech oddziałach  uczyło się  41 uczniów, w oddziale zerowym - 4 dzieci; w Szkole Podstawowej im.Partyzantów AK w Dębowej w czterech  oddziałach  uczyło się  38 uczniów, w oddziale zerowym - 9 dzieci;  w Szkole Podstawowej w Dęborzynie w sześciu  oddziałach  uczyło się  61 uczniów, w oddziale zerowym - 5 dzieci; w  Gimnazjum im.Jana Pawła II w Jodłowej w dziesięciu oddziałach  uczyło się  218 uczniów. W nadchodzącym roku szkolnym 2009/2010  w porównaniu do minionego roku szkolnego będzie się uczyło 21 uczniów mniej oraz w oddziałach zerowych 9 dzieci mniej.

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JODŁOWEJ Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Jodłowa utworzoną 1 lipca 1997r., sprawującą pieczę nad wysypiskiem odpadów, sortownią  oraz oczyszczalnią ścieków w Jodłowej, świadczącą usługi w zakresie:

  1. zagospodarowania odpadów;
  2. zbiórki odpadów  komunalnych;
  3. selektywnej zbiórki odpadów;
  4. zbiórki odpadów wielkogabarytowych;
  5. sprzątania przystanków autobusowych;
  6. sprzedaży surowców wtórnych;
  7. eksploatacji sieci kanalizacyjnej i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  8. świadczenia usług beczkowozem;
  9. wydawania warunków technicznych przyłącza do kanalizacji