W skład Gminy Jodłowa wchodzi 5 jednostek pomocniczych: Jodłowa (jest to wieś gminna, w której wyodrębniono trzy sołectwa Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna i Jodłowa Wisowa),Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze.

JODŁOWA DOLNA - miejscowość Jodłowa jest największą wsią gminy, w jej skład wchodzą trzy sołectwa Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna oraz Jodłowa Wisowa powstałe na mocy uchwały Rady Gminy Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r. Jodłowa Dolna od wschodu sąsiaduje z Przeczycą (gmina Brzostek) i Kamienicą Dolną (gmina Pilzno), od północy z Dęborzynem i Dzwonową oraz Lubczą (gmina Ryglice). Od zachodu z Jodłową Górną, a od południa z Wisową, Dębową i Błażkową (gmina Brzyska). Obszar zajmowany przez miejscowość Jodłowa, sołectwo Jodłowa Dolna  wynosi 2044 ha i jest to największa miejscowość w Gminie Jodłowa.Zarówno teren Gminy Jodłowa jak i Sołectwa Jodłowa Dolna znajduje się w północno - wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego, ciągnącego się między dolinami rzeki Białej i Wisłoki.Obszar sołectwa zamieszkiwany jest przez 2510 mieszkańców i jest to  największe sołectwo w Gminie Jodłowa. Pod względem liczebności mieszkańców  gmina należy do najmniejszych w powiecie dębickim (5536). Także w skali województwa należy do najmniej ludnych gmin. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 92 osoby na 1 km2, co oznacza mniejsze zagęszczenie ludności niż średnio  w województwie (104 os/1 km2), natomiast w sołectwie Jodłowa Dolna gęstość zaludnienia jest znacznie wyższa i jest to 123 osoby na km2. Na terenie gminy Jodłowa i sołectwa Jodłowa Dolna występują następujące formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, pomniki przyrody (lipy przy  kościele parafialnym w Jodłowej, dąb w Dęborzynie), ochrona gatunkowa. Wysokie walory Jodłowej zostały potwierdzone objęciem całej gminy dwiema formami ochrony krajobrazowej: Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki i obszarem Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Niewątpliwie atrakcyjniejszy, zwłaszcza dla turystyki jest sam park. Przez tę część gminy prowadzi jedyny w Jodłowej znakowany szlak turystyczny prowadzący w kierunku najwyższych szczytów Pasma Brzanki: Liwocz(561 m npm.) i Brzanki(538 m npm.)

Niewysokie wzgórza, zarówno w Parku Krajobrazowym Pasma Brzanki jak i w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, umożliwiają niezbyt forsowne spacery i dłuższe wycieczki. Podczas wędrówek podziwiać można krajobrazy o charakterze naturalnym lub kulturowym harmonijnym. Można obserwować również wiele gatunków roślin i zwierząt. Duże walory widokowe ma, przebiegająca centralnie przez sołectwo szosa, jak i odchodzące od niej liczne drogi prowadzące do sąsiednich miejscowości (np. drogi w kierunku Lubczy, Dębowej, Przeczycy, Dzwonowej, Wisowej oraz inne drogi dojazdowe do pól). Ze względu na stosunkowo niewielki ruch mogą one być  wykorzystywane jako trasy rowerowe.

Na terenie miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Dolna jedyną z działających organizacji społecznych jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1888 roku i liczy 69 czynnych członków, oraz 34 honorowych. OSP działa w formie stowarzyszenia. Strażacy są wyposażeni w sprzęt gaśniczy, biorą udział w akcjach oraz aktywnie uczestniczą w zawodach pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu. Drugą organizacją działającą w formie stowarzyszenia jest Ludowy Klub Sportowy JODŁOWA, który w październiku 2007 obchodził  jubileusz 10-lecia  istnienia. LKS prowadzi sekcje piłki nożnej, tj. drużynę seniorów oraz drużynę  juniorów.  LKS prowadzi swoją działalność dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy oraz sponsorom.

Uchwalony w grudniu ub. roku Plan Odnowy Miejscowości Jodłowa na lata 2008-2015  zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki, bezpieczeństwa i funkcjonalności miejscowości oraz ochrona środowiska naturalnego.

1. Przebudowa rynku wraz z niezbędną infrastrukturą
- zadanie będzie polegało na przebudowie parkingów, chodników w obrębie rynku poprzez wybudowanie nowych alejek i miejsc postojowych i położenie na nich nawierzchni z kostki brukowej. Planuje się utworzenie placyku  rekreacji (placyku zabaw) wyposażonego w huśtawki, zestaw sprawnościowy  itp., postawienia stołu do gry w szachy. W centralnym miejscu rynku  umieszczony zostanie postument z herbem Jodłowej i zegarem i tablicą informacyjną. Całość uzupełniać będą ławeczki, donice kwiatowe i zieleń  ozdobna,

2. Budowa oświetlenia rynku i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w centrum  miejscowości

- inwestycja obejmowała będzie budowę linii kablowej ziemnej oświetlenia  rynku i chodnika wzdłuż drogi powiatowej w czasie której zamontowanych  zostanie 31 słupów oświetleniowych parkowych typ S-40 na fundamentach  prefabrykowanych. Na projektowanych słupach zamontowane zostaną korony  ozdobne 2-ramienne z oprawami oraz dwa projektory halogenowe do

podświetlenia tablicy informacyjnej,

3. Zakup działki pod budowę parkingu, boiska i placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą
- zadanie będzie polegało na zakupie działki, która zostanie  przeznaczona pod budowę parkingu,boiska sportowego i placu zabaw,

4. Remont i termomodernizacja szkoły podstawowej nr 1
- zadanie polegać będzie na wykonaniu kapitalnego remontu szkoły  podstawowej nr 1, którego zakres obejmował będzie wykończenie zadbudowy szkoły, remonty łazienek, wymiana instalacji wod.-kan. i CO, wymianę instalacji elektrycznej, posadzek malowanie sal, dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych oraz wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem ścian i stropu,

5. Adaptacja szkoły podstawowej nr 3 dla potrzeb turystyki wraz z  termomodernizacją
- inwestycja będzie polegała na przystosowaniu wolnych pomieszczeń szkoły na bazę noclegową wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i kuchennym,

6. Remont budynku WDK oraz termomodernizacja
? zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu remontu generalnego budynku, wykonaniu termomodernizacji oraz wymianie stolarki okiennej,

7. Remonty, budowa i przebudowa dróg
- inwestycja będzie obejmowała remonty, budowę i przebudowę dróg  gminnych i dojazdowych do pól,

8. Przebudowa istniejących chodników i budowa nowych odcinków
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Jodłowa jest przebudowa istniejących chodników oraz budowa nowych odcinków przy drodze powiatowej,

9. Adaptacja budynku lub budowa przedszkola
- inwestycja będzie polegała na adaptacji już istniejącego lub budowę nowego budynku przedszkola,

10. Budowa parkingów
- w związku z brakiem miejsc parkingowych, inwestycja będzie polegała na budowie parkingu w centrum miejscowości przy obiektach użyteczności publicznej oraz w pobliżu kościołów i cmentarza, planowana jest budowa parkingu o powierzchni ok. 2000 m2,

11. Rozbudowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną  infrastrukturą

- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej  i rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę , unowocześnienie boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej,

12. Budowa nowych odcinków oświetlenia
- zadanie będzie polegało na montażu lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg celem poprawienia bezpieczeństwa  użytkowników dróg,


13. Budowa parkingu, boiska wiejskiego i świetlicy oraz placu zabaw wraz z  niezbędnym zapleczem sanitarnym,

- zadanie będzie polegać na budowie budynku wielofunkcyjnego, który będzie funkcjonował jako świetlica wiejska, obok powstanie boisko ogólnodostępne o wymiarach ok. 30 na 60 m, trybuna, plac zabaw oraz parking o pow. ok. 1000 m2,

14. Wyznaczenie trasy rowerowej
- w związku z atrakcyjnym położeniem miejscowości Jodłowa zadanie będzie polegać na wyznaczeniu i oznakowaniu ścieżek rowerowych,

15. Budowa zaplecza dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej
- w związku z tym, że Jodłowa leży w terenie atrakcyjnym turystycznie niezbędna jest budowa zaplecza, dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej,

16. Budowa kanalizacji
- budowa kanalizacji obejmującej całą miejscowość,

17. Budowa wodociągów
- budowa wodociągu obejmującego całą miejscowość,

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Dolna, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców. Rozwój infrastruktury technicznej ma znaczenie dla rozwoju lokalnej gospodarki i zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców

JODŁOWA GÓRNA od wschodu sąsiaduje z Jodłową Dolną, od północy z Lubczą (gmina Ryglice). Od zachodu z Kowalową (gmina Ryglice), a od południa z Wisową. Obszar zajmowany przez miejscowość Jodłowa, Sołectwo Jodłowa Górna wynosi 1358 ha i jest zamieszkiwany przez ok. 1001 mieszkańców - jest to druga pod względem wielkości miejscowość w Gminie Jodłowa (stan na 31.12.2006).

Pierwsze wzmianki o Jodłowej Górnej (Polskiej) pochodzą z 1354 r. W 1359 r. Kazimierz Wielki zezwala na osadzenie nowej wsi Jodłowa, na prawie niemieckim,  na 80 łanach. Sprowadzono osadników niemieckich , stąd tę wioskę nazwano  Jodłową Niemiecką (Dolna). W przywileju lokacyjnym król przeznaczył dwa łany pod budowę kościoła. W Jodłowej była siedziba starostwa niegrodowego. W 1564 r. w obydwóch wsiach mieszkało 111 kmieci (na 38 łanach), 29 zagrodników, 4 karczmarzy, 80 komorników, istniały 4 młyny, 2 folwarki, 2 stawy. Stopniowo podział na dwie odrębne wioski zanikał, przez wykupywanie sołectw przez dzierżawców, którymi kolejno byli; Mikołaj Wyszmuntowski, Dobisław Ciekliński, Seweryn Boner, Kamienniccy, Strzyżowscy, Białobrzescy, Stanisław Koniecpolski, Aleksander Brzeżański i Januszewscy.

W sołectwie znajduje się Szkoła Podstawowa, której początki  sięgają wczesnych lat XX wieku, kiedy to w 1909 otworzono nadetatową szkołę w Nagórzu. W 1933 roku oddano nowy drewniany budynek szkoły z czterema salami. Budynek ten służył dzieciom do 1997, kiedy to 3 czerwca oddano do użytku nowy budynek, a szkole nadano imię Marii Konopnickiej.

Liczba uczniów w Szkole : 77 w oddziałach I-VI oraz  16 dzieci w oddziale zerowym.

Sołectwo Jodłowa Górna to: dobrze utrzymane środowisko naturalne, dbałość mieszkańców o środowisko, zbiórka segregowanych odpadów, bogata tradycja,mieszkańcy to  robotnicy, rolnicy, rzemieślnicy i inteligencja pracująca nauczyciele, inżynierowie itp. zatrudnieni we własnych gospodarstwach rolnych, administracji samorządowej, własna działalność  gospodarcza, prywatne zakłady pracy, pracujący za granicą.

Plan Odnowy Miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Górna na lata 2007-2013  zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa  estetyki oraz stanu bezpieczeństwa.
1. Zakup działki pod budowę parkingu, boiska i placu zabaw wraz z  niezbędną infrastrukturą
- zadanie będzie polegało na zakupie działki, która zostanie przeznaczona pod budowę parkingu, boiska sportowego i placu zabaw,

2. Utworzenie zespołu artystycznego

- realizacja tego zadania polegała będzie na utworzeniu zespołu, który będzie występował na różnych uroczystościach gminnych,

3. Wybudowanie studni głębinowej dla potrzeb obiektów użyteczności  publicznej

- w związku z problemami w zaopatrzenie w wodę w obiektach  użyteczności publicznej, w ramach zadania zostanie wybudowana studnia głębinowa,

4. Asfaltowanie, remonty i budowa dróg dojazdowych do domów i póll

- inwestycja będzie obejmowała asfaltowanie, remonty, budowę i  przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól,

5. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z oświetleniem

- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Górna jest budowa chodnika przy drodze powiatowej oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg,

6. Remont szkoły wraz z termomodernizacją

- zadanie polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji budynku  szkoły oraz wymianie stolarki okiennej,

7. Budowa parkingu

- w związku z brakiem miejsc parkingowych, inwestycja będzie polegała  na budowie parkingu w centrum miejscowości,

8. Budowa boiska (boisk) dla młodzieży

- w ramach zadania wybudowane zostanie na zakupionej działce boisko  sportowe dla młodzieży,

9. Budowa placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą

- realizacja zadania będzie polegała na budowie niewielkiego placu  zabaw z infrastrukturą (np. WC),

10. Budowa wiejskiego domu kultury z zapleczem dla OSP

? zadanie będzie polegać na budowie budynku wielofunkcyjnego, który będzie funkcjonował jako Dom Kultury ze świetlicą, salą zebrań,  zapleczem gastronomicznym. W budynku będzie też zaplecze dla jednostki OSP,

11. Budowa sali gimnastycznej

- w związku z brakiem sali gimnastycznej przy szkołe podstawowej, realizacja tej inwestycji polegała będzie na budowie sali gimnastycznej,

12. Budowa kanalizacji

- budowa kanalizacji obejmującej całą miejscowość.

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Górna, podniesienia standardów życia i przyciągnie nowych mieszkańców.

Na terenie sołectwa Jodłowa Górna prężnie działa stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich. Sołectwo posiada własną stronę internetową: http://www.solectwo.yoyo.pl/ - Zobacz galerię pobraną z tej strony ...

JODŁOWA WISOWA od wschodu sąsiaduje z Jodłową Dolną i Błażkową gmina Brzyska), od północy z Jodłową Dolną i Jodłową Górną. Od zachodu z  Kowalową (gmina Ryglice), a od południa z Swoszową i Czermną (gmina  Szerzyny).  Obszar zajmowany przez miejscowość Jodłowa, Sołectwo Jodłowa Wisowa  wynosi 680 ha i jest to czwarta pod względem wielkości miejscowość w Gminie  Jodłowa, liczba mieszkańców wynosi 448  (stan na 31.12.2006). Na terenie sołectwa Jodłowa Wisowa nie działają żadne organizacje  Społeczne, a nieliczni mieszkańcy należą do OSP w Jodłowej. Sołectwo   w 1937 roku została utworzona szkoła jako szkoła filialna szkoły  Jodłowej Górnej. Przez pierwszy rok nauka była prowadzona wynajmowanej sali. Dopiero od września 1938 roku nauka odbywała się w nowym budynku z trzema salami lekcyjnymi. Drzewo na ten budynek pochodziło z rozebranej karczmy żydowskiej. Szkoła ta przetrwała do połowy lat dziewięćdziesiątych, kiedy  to w 1995 oddano roku nowy budynek szkoły, który służy wisowskim dzieciom do dziś.

Liczba uczniów w szkole w Jodłowej Wisowej: 41 w oddziałach I-VI oraz 4 dzieci w oddziale zerowym. Co wyróżnia sołectwo Jodłowa Wisowa? Dobrze utrzymane środowisko naturalne, dbałość mieszkańców o środowisko , zbiórka segregowanych odpadów, bogata tradycja. Sołectwo jest wsią z rolnictwem mało obszarowym produkującym na samozaopatrzenie i na rynek. Mieszkańcy sołectwa są zatrudnieni we własnych gospodarstwach rolnych, administracji samorządowej, prowadzą własną działalność gospodarczą, pracują w prywatnych i państwowych zakładach pracy. Jakie tradycje i obyczaje są rozwijane? Tradycje związane ze świętami kościelnymi - Boże Ciało, droga krzyżowa, odpust oraz tradycje świeckie: dożynki, Dziń Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, festyny szkolne itp. Co proponuje się dzieciom i młodzieży? - boisko sportowe, brak terenów rekreacyjnych, organizowanie przez szkołę  spotkań i zabaw integracyjnych.

Uchwalony Plan Odnowy Miejscowości Jodłowa na lata 2007-2013  w części przewidzianej dla sołectwa Jodłowa  Wisowa zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki, stanu bezpieczeństwa oraz powstanie dodatkowych źródeł dochodów dla mieszkańców.
1.  Adaptacja szkoły dla potrzeb turystyki

- inwestycja będzie polegała na przystosowaniu wolnych pomieszczeń  szkoły na bazę noclegową wraz z niezbędnym zapleczem  sanitarnym i  kuchennym,

2.  Budowa Świetlicy Wiejskiej z zapleczem dla OSP
- zadanie będzie polegać na budowie budynku wielofunkcyjnego, który  będzie funkcjonował jako Dom Kultury ze świetlicą, salą zebrań i zapleczem gastronomicznym. W budynku będzie też zaplecze dla  jednostki OSP,

3. Remonty, budowa i przebudowa dróg
- inwestycja będzie obejmowała remonty budowę i przebudowę dróg  gminnych i dojazdowych do pól,

4. Budowa chodnika i oświetlenia
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa  Wisowa jest budowa chodników przy drodze w centrum miejscowości  oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach  dróg,

5. Budowa parkingu z zapleczem dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej
- w związku z tym, że Wisowa leży na szlaku turystycznym niezbędna jest  budowa parkingu przy Kościele, który służył by też jako zaplecze dla turystyki pieszej, rowerowej i konnej,

6. Rozbudowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną  infrastrukturą
- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku  zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej  sprzyjających  warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej i  rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i  nowocześnienie boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej,

7. Wyznaczenie trasy narciarskiej i budowa wyciągu

- inwestycja będzie polegać na wyznaczeniu trasy narciarskiej oraz  budowie wyciągu narciarskiego,

8. Budowa kanalizacji i wodociągów
- budowa kanalizacji i wodociągów obejmujących całą miejscowość,

9. Wyznaczenie trasy rowerowej

- w związku z atrakcyjnym położeniem miejscowości Jodłowa, sołectwo Jodłowa Wisowa, zadanie będzie polegać na wyznaczeniu i  oznakowaniu ścieżek rowerowych,

10. Ustawienie tablicy informacyjnej ?Gdzie jesteś turysto??
- realizacja tego zadania polegać będzie na ustawieniu w centrum  miejscowości tablicy informującej o tym gdzie się znajdujemy i co  możemy zobaczyć w najbliższej okolicy,

Realizacja zamierzonych zadań przyczyni się do rozwoju kultury w miejscowości  Jodłowa, sołectwo Jodłowa Wisowa, podniesienia standardów życia i przyciągnie  nowych mieszkańców.

DĘBOWA - miejscowość Dębowa wchodzi w skład Gminy Jodłowa, a na mocy uchwały Rady Gminy Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r. powstało Sołectwo Dębowa, którego granice pokrywają się z granicami miejscowości. Dębowa od wschodu, południa i zachodu  sąsiaduje z Błażkową (gmina Brzyska) a od północy z Jodłową Dolną. Obszar zajmowany przez miejscowość Dębowa wynosi 814 ha, i jest to pod względem wielkości trzecia miejscowość w Gminie Jodłowa.
Pierwsze wzmianki o Dębowej pochodzą z 1353 r., co wskazuje na jej wcześniejsze powstanie. Do połowy XIV w. powstała gęsta sieć osad wiejskich, w rejonie Brzostka i Kołczyc rozłożyły się liczne wsie takie jak Dębowa, Smarzowa,  Jodłowa, Klecie. Miejscowość Dębowa charakteryzuje zwarty oraz rozproszony typ  zabudowy. Typ zwarty zlokalizowany jest w obrębie drogi powiatowej biegnącej centralnie przez miejscowość o nr 1314. Droga te biegnie wzdłuż rzeki Iźwinki. W pozostałych częściach miejscowości jest typ zabudowy rozproszony.Centrum miejscowości można określić jako obszar znajdujący się wzdłuż drogi  powiatowej 1313 i 1314 rozpoczynający się od Szkoły Podstawowej a kończący się  przy kościele. Na tym odcinku mieszczą się Pomnik Partyzantów, sklep, planowany  do rozbudowy budynek na centrum rozpoczynający się od Szkoły Podstawowej a kończący się przy kościele. Na tym odcinku mieszczą się Pomnik Partyzantów, sklep, planowany do rozbudowy budynek na centrum kulturalno ? sportowe wraz z zapleczem dla OSP.O tym obszarze można powiedzieć, że jest to niewątpliwie Centrum Miejscowości Dębowa. Dębowa od XV w. należała do parafii Jodłowa. W 1882 została zbudowana kaplica p.w. NMP Niepokalanie Poczętej, którą rozbudowano w 1973r. Od tego czasu pełniła ona funkcję kaplicy mszalnej. W ostatnim okresie obok niej wzniesiono kościół murowany. W szczycie kaplicy znajdują się trzy wnęki z rzeźbami świętych.
Na terenie miejscowości Dębowa działają dwie organizacje społeczne:  jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie "Dębowianie". Jednostka OSP  powstała w 1990 roku ii liczy 39 czynnych członków, oraz 9 honorowych. OSP działa w formie stowarzyszenia. Strażacy są wyposażeni w sprzęt gaśniczy, biorą udział w akcjach  oraz aktywnie uczestniczą w zawodach  pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu. W roku 2009 OSP obchodziła 60-cio lecie swojego istnienia.
Szkoła w Dębowej powstała w1909, kiedy to oddano do użytku nowo wybudowany budynek z cegły w którym mieściła się jedna lala lekcyjna oraz mieszkanie dla nauczyciela. Szkoła powstała dzięki staraniom Wójta Dębowej Franciszka Studniarza. Przed wojną uczyło się w niej co roku ponad 120 dzieci. W związku z brakiem miejsca , w1947 roku oddano nowy budynek, w którym mieściło się dwie sale lekcyjne. Budynek był wykonany z gliny. Obydwa budynki służyły miejscowej społeczności do początków lat dziewięćdziesiątych, kiedy to wybudowany nowy budynek oddano do użytku 1-ego września 1994. W tym dniu w nowej szkole w Dębowej odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1994/95. Cztery lata później szkole nadano imię Partyzantów Armii Krajowej.
Plan Odnowy Miejscowości Dębowa zakłada realizację wielu działań ze  sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców, co wpłynie na  poprawę estetyki oraz stanu bezpieczeństwa.

1. Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku na centrum kulturalno - sportowe z zapleczem dla OSP
- zadanie będzie polegać na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku, który będzie funkcjonował jako centrum kulturalno -sportowe. Mieściły się w nim będą: kafejka internetowa, siedziba Stowarzyszenia Dębowianie?, sala widowiskowa, sala tradycji, świetlica rekreacyjno ? sportowa. W budynku będzie też zaplecze dla jednostki OSP. Kafejka  internetowa będzie wyposażona w dwa stanowiska komputerowe oraz stoliki i krzesła. Sala, w której będzie się mieściła siedziba Stowarzyszenia wyposażona będzie w stół, krzesła i zaplecze kuchenne. Na piętrze budynku mieścić się będzie sala widowiskowa wyposażona w krzesełka oraz małą scenę. Obok mieścić się będzie sala tradycji. Nad  pomieszczeniami przeznaczonymi dla OSP znajdować się będzie świetlica rekreacyjno -sportowa, która wyposażona zostanie w sprzęt do  ćwiczeń, stół do snoccera.
2. Remont wraz termomodernizacją szkoły
- zadanie polegać będzie na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoły oraz wymianie okien
3. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną infrastrukturą
- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej  i rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę  i unowocześnienie boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej
4. Wybudowanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej wraz z oświetleniem
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Dębowa jest budowa budowa chodnika przy drodze powiatowej w centrum miejscowości oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg
5. Asfaltowanie, remonty i budowa dróg dojazdowych do domów i pól
? inwestycja będzie obejmowała asfaltowanie, remonty, budowę i  przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól,

6. Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych
- w związku z atrakcyjnym położeniem miejscowości Dębowa, zadanie będzie polegać na wyznaczeniu i oznakowaniu ścieżek rowerowych
7. Budowa kanalizacji
- budowa kanalizacji obejmującej całą miejscowość
8. Wyznaczenie szlaku turystycznego
- zadanie będzie polegać na wyznaczeniu szlaku turystycznego.
DĘBORZYN - miejscowość  Dęborzyn wchodzi w skład Gminy Jodłowa. Na mocy uchwały Rady Gminy  Jodłowa nr VII/28/90 z dnia 22 października 1990 r. powstało Sołectwo Dęborzyn, którego granice pokrywają się z granicami wsi., Dęborzyn od wschodu sąsiaduje z Kamienicą Dolną (gmina Brzostek) i z Jaworzem Górnym (gmina Pilzno) od północy z Bielowami (gmina Pilzno), od zachodu z Dzwonową i Zagórzem, a od południa z sołectwem Jodłowa Dolna. Obszar zajmowany przez miejscowość Dęborzyn wynosi 416 ha i jest pod względem wielkości piątą miejscowością w Gminie Jodłowa. Miejscowość Dęborzyn położona jest w dolinie potoku Jodłówka, niedaleko jego ujścia do Wisłoki, między wzgórzami Dąbrową i Buczyną. Przez wieś przepływa również potok Wolanka będący dopływem Jodłówki.
Na terenie Dęborzyna najciekawszym obiektem zabytkowym jest  zachowany dwór.W pobliżu dworu, nad brzegiem głębokiego jaru usytuowany jest cmentarz wojskowy nr 230. Spoczywa na nim 68 żołnierzy rosyjskich i austriackich. Na terenie gminy Jodłowa i miejscowości Dęborzyn występują następujące formy ochrony przyrody: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, pomniki przyrody (lipy przy kościele parafialnym w Jodłowej, dąb w Dęborzynie), ochrona gatunkowa.
Duże walory widokowe ma przebiegająca centralnie przez miejscowość Dęborzyn szosa, jak i odchodzące od niej liczne drogi prowadzące do domów i pól. Ze względu na stosunkowo niewielki ruch mogą one być wykorzystywane jako trasy rowerowe. Atrakcją przyrodniczą zarówno gminy jak i miejscowości będzie projektowany rezerwat florystyczno - leśny ?Dęborzyn?. Rezerwat będzie miał charakter częściowy, a więc możliwe będzie jego zwiedzanie. W miejscowości Dęborzyn nie działają żadne organizacje społeczne, a nieliczni mieszkańcy należą do OSP w Jodłowej.

Szkoła w Dęborzynie powstała w 1906 roku staraniem mieszkańców  Dęborzyna i Zagórza na kawałku dworskiego ogrodu. W pierwszym roku do szkoły uczęszczało ponad 90 dzieci.

W 1967 roku oddano do użytku nowy murowany budynek szkoły, który dopiero w 1992 r. został wyposażony w instalację wodno - kanalizacyjną oraz w centralne ogrzewanie, a w 1994 r. został rozbudowany do stanu obecnego. W 2007r. budynek szkoły przeszedł remont elewacji zewnętrznej, został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano dach. Szkoła wymaga jeszcze nakładów finansowych w wewnątrz budynku. Obecnie w szkole w Dęborzynie naukę pobiera 69 uczniów z Zagórza, Dzwonowej i Dęborzyna.
Plan Odnowy Miejscowości Dęborzyn zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców. Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki oraz stanu bezpieczeństwa.
1. Remont i termomodernizacja szkoły
- zadanie będzie polegało na zmianie stropodachu budynku na dach czterospadowy, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz termomodernizacji budynku szkoły(zadanie zostało już zrealizowane)
2. Remonty, budowa i przebudowa dróg
- inwestycja będzie obejmowała remonty, budowę i przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól,

3. Budowa chodnika, oświetlenia, parkingu
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Dęborzyn jest budowa parkingu obok szkoły oraz budowa chodników przy drogach w centrum miejscowości oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg (np. na Borówce),

4. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną infrastrukturą
- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i unowocześnienie boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki przy szkole podstawowej,

5. Budowa kanalizacji i wodociągów
- budowa kanalizacji i wodociągów obejmujących całą miejscowość,

6. Budowa ośrodka sportowo ? rekreacyjnego
- inwestycja obejmowała będzie budowę zaplecza sportowo ?rekreacyjnego z zapleczem usługowo ? gastronomicznym oraz z bazą noclegową

DZWONOWA - przywilej zezwalający na założenie Dzwonowej (nazywanej w dokumentach z XV i XVI w. także Iwanową) otrzymali od Kazimierza Wielkiego w 1357r., Tilkon i Mikołaj, w lasach na 40 łanach. Lokacja nie została w pełni zrealizowana, gdyż obszar wsi jest znacznie mniejszy.W czasie lokacji wieś należała do ziemi bieckiej, później przeszła do pilźnieńskiej, brak jest dokładnych danych dotyczących tej przynależności. W pobliżu Dzwonowej przebiegała w poł. XIII w. granica pomiędzy kasztelanią biecką, a wojnicką. W 1564r., na terenie Dzwonowej istniała karczma, młyn i sołectwo należące do Mateusza Gogolińskiego. Dzwonowa od wschodu sąsiaduje z Dęborzynem, od północy z Zagórzem,od zachodu z Lubczą (gmina Ryglice), od południa z sołectwem Jodłowa Dolna. Obszar zajmowany przez wieś Dzwonową wynosi 374 ha i jest pod względem wielkości szóstą miejscowością w Gminie Jodłowa.Centralną cześć gminy zajmuje dolina potoku Jodłówka, a centralną część miejscowości Dzwonowa zajmuje dolina potoku Wolanka. Duże walory widokowe ma, przebiegająca centralnie przez miejscowość Dzwonowa szosa, jak i odchodzące od niej liczne drogi prowadzące do domów i pól. Ze względu na stosunkowo niewielki ruch mogą one być wykorzystywane jako trasy rowerowe.

Na terenie miejscowości Dzwonowa działają dwa stowarzyszenia: jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która powstała w 1982 roku i liczy 25 czynnych członków, oraz 8 honorowych oraz prężnie działające Koło Gospodyń Wiejskich. Strażacy są wyposażeni w sprzęt gaśniczy, biorą udział w akcjach oraz aktywnie uczestniczą w zawodach pożarniczych organizowanych na terenie gminy i powiatu. W 2007r. jednostka obchodziła 25 ? lecie istnienia, z tej okazji Strażacy otrzymali sztandar oraz została poświęcona figura Św. Floriana.
W miejscowości Dzwonowa istniała szkoła podstawowa już w latach międzywojennych. Po II wojnie światowej dopiero na przełomie lat 50-tych i 60-tych powołano na nowo szkołę. Dzieci uczyły się wynajętych pomieszczeniach w prywatnych domach. Od roku 1973 szkoła w Dzwonowej była szkołą filialną szkoły w Dęborzynie. Dopiero na początku lat 80-tych rozpoczęto adaptację garaży Kółka Rolniczego na potrzeby szkoły. W roku 1983 oddano odremontowany budynek do użytku. Z powodu małej ilości dzieci w 2004 roku szkoła została zamknięta. W chwili obecnej budynek służy jako Świetlica Internetowa, oraz remiza OSP.
Plan Odnowy Miejscowości Dzwonowa zakłada realizację wielu działań ze sfer społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców.


1. Remont wraz z rozbudową szkoły na Wiejski Dom Kultury

- zadanie będzie polegać na remoncie i rozbudowie budynku szkoły,który będzie funkcjonował jako Dom Kultury ze świetlicą, salą zebrań i zapleczem gastronomicznym. W budynku będzie też zaplecze dla jednostki OSP,

2. Remonty, budowa i przebudowa dróg
- inwestycja będzie obejmowała remonty budowę i przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól,

3. Budowa chodnika, oświetlenia, parkingu
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Dzwonowa jest budowa parkingu obok szkoły oraz budowa chodników przy drogach oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg,

4. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną infrastrukturą
- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę i unowocześnienie boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki,

5. Budowa kanalizacji i wodociągów
- budowa kanalizacji i wodociągów obejmujących całą miejscowość,

6. Ustawienie tablicy informacyjnej "Gdzie jesteś turysto?"
- realizacja tego zadania polegać będzie na ustawieniu w centrum miejscowości tablicy informującej o tym gdzie się znajdujemy i co możemy zobaczyć w najbliższej okolicy.

ZAGÓRZE - sołectwo powstało w XIV w., do początku XIX w. było własnością opactwa benedyktynów w Tyńcu. Dokument królewski z 1456 r. wydany przez Kazimierza Jagiellończyka, potwierdził przywileje nadane przez jego poprzedników klasztorowi. Na terenie regionu jasielskiego do dóbr tynieckich oprócz Zagórza należały m. in. Kawęczyn i Dęborzyn. Zagod wschodu sąsiaduje z Dęborzynem, od północy ze Słotową i Strzegocicami (gmina Pilzno), a od zachodu z Lubczą (gmina Ryglice), z południa sąsiadem jest Dzwonowa. Obszar zajmowany przez miejscowość Zagórze wynosi 306 ha i jest to najmniejsza miejscowość w Gminie Jodłowa.Zagórze położone jest przy północnej granicy gminy Jodłowa, w niewielkiej kotlinie otoczonej wzgórzami, spośród których najwyższa jest Dąbrowa (341 mn.p.m.). Większość zabudowy wsi rozmieszczona jest wzdłuż Gorzanki, dopływu potoku Wolanka. Zagórze należy do parafii w Przeczycy. W 1985 r zbudowano tutaj kościół dojazdowy p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny.

Do zachowanych obiektów zabytkowych należą:
- kapliczka murowana z poł. XIX w. fundacji Kacpra Kurka, usytuowana przy
domu nr 3 (parcela Adama Kurka);
- kapliczka przy ?Morskim Oku?, murowana, zbudowana około 1908r., fund.
Jakuba i Jana Gliwów. Według miejscowej tradycji została wzniesiona na miejscu krzyża, postawionego na terenie dawnego cmentarza cholerycznego.W sąsiedztwie kapliczki są resztki bagnistych stawów nazywanych Morskim Okiem.

Na terenie wsi oprócz kapliczek istnieją krzyże, z których wiele zostało postawionych w miejsce zniszczonych, np. na posesji L. Graba wzniesiono w 1960 r. betonowy krzyż z rzeźbą Chrystusa, z osłoną z blachy.Zagórze jest jedyną miejscowością w gminie Jodłowa w której nie była i nie jest
zlokalizowana żadna placówka oświatowa.

Plan Odnowy Miejscowości Zagórze zakłada realizację wielu działań ze sfer

społeczno - kulturalnego i gospodarczego życia mieszkańców.

1. Budowa świetlicy Wiejskiej z zapleczem OSP
- zadanie będzie polegać na budowie budynku wielofunkcyjnego, który będzie funkcjonował jako Dom Kultury ze świetlicą, salą zebrań i zapleczem gastronomicznym. W budynku będzie też zaplecze dla jednostki OSP,

2. Remonty, budowa i przebudowa dróg
- inwestycja będzie obejmowała remonty budowę i przebudowę dróg gminnych i dojazdowych do pól,

3. Budowa chodnika, oświetlenia, parkingu
- bardzo istotnym zadaniem w miejscowości Zagórze jest budowa parkingu obok kościoła oraz budowa chodników przy drogach w centrum miejscowości oraz montaż lamp oświetleniowych na niebezpiecznych odcinkach dróg,

4. Budowa zaplecza sportowego dla dzieci i młodzieży wraz z niezbędną infrastrukturą
- w ramach zadania będą podejmowane działania w kierunku zapewnienia członkom lokalnej społeczności najbardziej sprzyjających warunków do uprawiania różnorodnych form aktywności sportowej i rekreacyjnej. Cel taki zostanie osiągnięty poprzez budowę kompleksu rekreacyjnych boisk tj. boiska sportowego, bieżni, boiska do siatkówki i koszykówki, montaż ławek dla kibiców,


5. Budowa kanalizacji i wodociągów
- budowa kanalizacji i wodociągów obejmujących całą miejscowość,

6. Ustawienie tablicy informacyjnej ?Gdzie jesteś turysto??
- realizacja tego zadania polegać będzie na ustawieniu w centrum miejscowości tablicy informującej o tym gdzie się znajdujemy i co możemy zobaczyć w najbliższej okolicy,

7. Dokończenie gazyfikacji miejscowości
- w ramach działania dokończona zostanie gazyfikacja miejscowości w tej części, która nie została zrealizowana na początku lat
dziewięćdziesiątych (przysiółek Przygórze).