W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jodłowa uzyskała dotację w wysokości 265 697,00 PLN. Wybrano usługi konieczne do zrealizowania w oparciu o potrzeby wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w oparciu o problemy wynikające z potrzeb społeczności gminy. Wszystkie pomysły zostały zawarte i wypracowane w Planie Działania. Na rok 2008 została przeznaczona kwota w wysokości 88 565,66 PLN.
1. Usługi dla osób starszych, które miały na celu „Wspomaganie różnych form pomocy, usług opiekuńczych i wspomagających poprzez pomoc sąsiedzką z możliwością wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego”.
Zadanie to zrealizowała osoba fizyczna Pani Materowska Bernadetta w okresie od 15 lipca do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 6 199,20 zł.
Usługami w formie pomocy sąsiedzkiej zostały objęte trzy osoby, natomiast usługami wspomagającymi objętych zostało 13 osób starszych i chorych.
 
2. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „Wzmocnienie roli rodziny poprzez organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wypoczynku, wycieczek, kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz innych usług edukacyjnych”.
Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 1 września do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 42 957,43 zł.
Powstała świetlica szkolna w ramach której około 170 uczniów zostało objętych edukacyjno- opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi działaniami świetlicowymi. Odbyły się spotkania z pedagogiem, zajęcia pozalekcyjne, rekreacyjno – sportowe, oraz wycieczki krajoznawcze i kulturalne.{gallery}ppwow/3{/gallery}
 
3. Usługi dla rodzin, które miały na celu „Przygotowania programów i różnorodnych form wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego, edukacyjnego i społecznego dla rodzin z różnymi problemami w celu podjęcia prób zmiany sytuacji życiowej”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 25 sierpień do 15 grudzień 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 10.627,88 zł.
W programie uczestniczyło 30 osób tj. 15 rodziców i 15 dzieci. Odbyły się spotkania z psychologiem, pedagogiem oraz konsultacje prawne dla rodzin.
 
4. Usługi dla osób starszych oraz rodzin, które miały na celu „Zwiększenie aktywności ludzi starszych poprzez zapewnienie różnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia poprzez: - zorganizowanie wycieczki do miejscowości uzdrowiskowej – Iwonicz Zdrój (korzystanie z zabiegów sanatoryjnych – Grota Solna, spacer po uzdrowisku, integracyjny zdrowy posiłek)”. Część I.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w dniu 14 września 2008 roku. Koszt usługi wyniósł 4.000,00 zł. 
W ramach usługi odbyła się wycieczka do miejscowości Iwonicz – Zdrój, w której wzięło udział 54 osoby w różnym wieku. Uczestnicy wyjazdu mogli poprawić swoje samopoczucie poprzez skorzystanie ze zróżnicowanych zabiegów sanatoryjnych i relaksujących spacerów.
 
5. Usługi dla osób starszych oraz rodzin w formie „Pomocy w utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem – organizacja uroczystości opłatkowej oraz wspólnej Wigilii”. Część II.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej: w dniu 20 grudnia 2008 roku. Koszt usługi wyniósł 3.085,25 zł.
 W ramach usługi odbyła się uroczystość wspólnej Wigilii integracyjnej w której wzięło udział 40 osób. Organizacja spotkania opłatkowego i Wigilii była zwróceniem uwagi na ludzi, którzy są samotni i potrzebują zainteresowania zwłaszcza w okresie świątecznym.
 
6. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin w formie „Wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych w celu integracji poprzez: organizację szkoleń z zakresu korzystania z Internetu, wycieczki krajoznawczo – edukacyjnej z uwzględnieniem miejsc zabytkowych, historycznych. Promocja rodzimej kultury i tradycji gminy poprzez: zorganizowanie imprezy „Święto Jodły” (festyn połączony z uroczystością dożynkową – konkurs wiejskiego chleba, pokazy i wystawy)”.
Zadanie to zrealizowało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej w okresie od 20 lipca do 30 września 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 20.370,10 zł.
W ramach usługi odbyło się szkolenie z zakresu korzystania z Internetu, w którym wzięło udział 15 osób, w różnym wieku. Odbył się też festyn „Święto Jodły”, w którym udział wzięło około 500 osób.
W tamach tej usługi została również zrealizowana wycieczka krajoznawczo - edukacyjna z uwzględnieniem miejsc zabytkowych i historycznych na terenie gminy Jodłowa, w wycieczce wzięło udział 42 osób w różnym wieku.  
W roku 2009 alokacja środków finansowych z PPWOW PIS wynosi 178 457,14 zł.
 
1. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu„Wszechstronny rozwój edukacyjno-wychowawczy dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania. Część I. Organizacja w okresie ferii zimowych w/w usługi w celu „Przeciwdziałania szerzeniu się postaw destrukcyjnych i aspołecznych w środowisku dzieci i młodzieży”.
Zadanie to zrealizowała Szkoła Nr 2 w Jodłowej w okresie od 2 luty do 14 luty 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.999,80 zł.
W ramach tej usługi odbyły się zajęcia: plastyczno – techniczne (haft i robótki ręczne, technika orgiami, modelarstwo lotnicze i okrętowe, itp.) oraz zajęcia muzyczno – taneczne (nauka tańca towarzyskiego i ludowego, nauka gry na instrumentach, aerobik, ćwiczenia relaksacyjne, itp). W zajęciach wzięło udział 15 uczniów.
 
2. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja w/w usługi w celu „Wsparcia i popularyzacji sportu masowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży”. Część II
Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 2 marca do 20 marca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.999,80 zł.
Usługa była nową formą zajęć sportowych (turnieje, wyjazdy na basen, wycieczki plenerowe, między klasowe konkursy z wiedzy i sprawności fizycznej.), z której skorzystali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w sumie ok. 240 uczniów.
 
3. Usługi dla rodzin w formie „Grup wsparcia dla rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi”.
Zadanie to zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej (Wisowej) w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 18.000,00 zł.
W ramach tego programu odbyły się zajęcia: kółka historyczne, zajęcia biblioteczno – świetlicowe, rekreacyjno – sportowe, informatyczne, zajęcia zwiększające kompetencje rekreacyjno – sportowe, warsztaty teatralne, wyjazd do kina i na basen, prelekcje pedagoga PPP w Dębicy, wycieczka do Warszawy. Z usługi skorzystało ok.300 osób.
 
4. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „Wszechstronny rozwój edukacyjno-wychowawczy dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja wyjazdu nad morze i realizacja Programu Zielonej Szkoły”.
Zadanie to zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej Górnej w okresie od 20 maja do 20 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 21.325,50 zł.
 Program „Zielonej Szkoły” odbył się w Pensjonacie „Gacek” w Ustroniu Morskim i obejmował zadania z różnego rodzaju terapii rozwijających zainteresowania twórcze i techniczne wpływające na samopoczucie i nastrojowość uczestników. Z usługi skorzystało 45 -uczniów klas III-VI.
 
5. Usługi dla osób starszych w formie „Działań zmierzających do wsparcia i wyrównywania szans w różnych sferach życiowych osób starszych” - „Mini klub seniora”
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej w okresie od 5 maja do 23 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniesie 12.000,00 zł.
 
W ramach programu Powstał „Mini Klub Seniora”. Odbyły się spotkania integracyjne, na których wspólnie śpiewano przyśpiewki ludowe, haftowano, gotowano, odbył się również wieczór gier towarzyskich i tańce. Na koniec programu została zrealizowana wycieczka do Bochni, Dębna i Porąbki Uszewskiej. W usłudze wzięło udział od 23 do 50 osób.
 
6. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych”.
Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 30 lipca do 6 sierpnia 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 20.000,00 zł.
W ramach usługi został zorganizowany wyjazd nad morze. Z programu skorzystało 40 uczniów klas I i II Gimnazjum z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Podczas pobytu nad morzem odbywały się zajęcia językowe, sportowe, zwiedzanie okolicy, plażowanie.
 {gallery}ppwow/4{/gallery}
7. Usługi dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin, które miały na celu „Popularyzacja sportu masowego i rekreacji wśród wszystkich mieszkańców gminy.
Rozwój aktywności sportowej mieszkańców gminy Jodłowa poprzez np. organizację rajdu rowerowego, organizację turniejów sportowych, powstanie ścieżek edukacyjnych, ekologicznych, zdrowego wypoczynku ścieżki zdrowia, itp.”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej w okresie od 1 lipca do 15 lipca 2009 roku. Koszt realizacji usługi wyniósł 10.000,00 zł.
W ramach usługi odbył się Maraton Sportowy w tym różne zabawy i zawody sportowe, jak również Rajd Pieszy „Śladami Przeszłości” uczestnicy Rajdu dotarli do Cmentarza Żydowskiego z czasów przedwojennych, potem do Kamienia Rysowanego a następnie do Cmentarza Żołnierzy walczących na froncie I wojny Światowej. Z usługi skorzystało około 100 osób w różnym wieku.
 
8. Usługi dla osób starszych w formie „Działań zmierzających do wsparcia i wyrównywania szans w różnych sferach życiowych osób starszych – Mini konferencja poświęcona profilaktyce zdrowotnej oraz wystawa (kiermasz) zdrowej, dietetycznej żywności dla seniorów.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 6 lipca do 20 lipca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 2.000,00 zł.
 
W ramach tej usługi odbyła się Mini Konferencja na temat „ Roli żywienia w okresie starczym oraz wpływie na choroby wieku podeszłego, odpowiedniej diecie, która ma pływ na zdrowie, kondycję i samopoczucie”, był omawiany temat zdrowej dietetycznej żywności z gospodarstw ekologicznych. Odbyła się też degustacja zdrowej żywności. W programie wzięło udział 40 osób.
 
9. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin, które miały na celu „Wsparcie systemu kultury, sportu, tradycji gminy i integracji międzypokoleniowej:
Integracyjna wymiana kultury, tradycji i sportu. Wspólnie spędzony czas międzypokoleniowy i wymiana doświadczeń w zakresie kultury, sportu i tradycji – wycieczka do obiektów sportowych Malty w Poznaniu, Targi Poznańskie, Kultura obiektów sakralnych w Licheniu”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie „Dębowianie” z Dębowej w okresie od 1 września do 10 września 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 15.000,00 zł.
 
W ramach usługi odbyła się  dwudniowa wycieczka do Poznania i Lichenia. Stowarzyszenie „Dębowianie” przygotowało również poradnik „Zapomniane Tradycje”, w którym znalazły się stare pieśni, przyśpiewki, przepisy na regionalne potrawy, obrzędy, tradycje, itp.
 
10. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin w formie „Warsztatów promujące kulturę i tradycje regionalne i aktywizujące lokalną społeczność w tym zakresie - Upowszechnienie folkloru i tradycji gminy”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie „Dębowianie” w okresie od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 25.000.00 zł.
W ramach usługi odbyły się warsztaty bibułkarskie (nauka robienia różnych kwiatów i ozdób z bibuły oraz tworzenia dekoracyjnych kompozycji, warsztaty rękodzieła artystycznego (hafciarstwo, szydełkowanie), warsztaty kuchni regionalnej, warsztaty zielarskie (rozpoznawanie i charakterystyka ziół, zastosowanie ziół), w ramach warsztatów odbyła się wycieczka do Krynicy Zdrój.
 
11. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin w formie „Warsztatów promujących kulturę i tradycje regionalne i aktywizujące lokalną społeczność w tym zakresie. Utworzenie „Izby Tradycji” w GCKiCz z wyrobami z warsztatów oraz przedmiotami pochodzącymi z terenów Gminy Jodłowa.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 1 października do 31 października 2009 roku. Koszt realizacji usługi wyniósł 15.000,00 zł.
 
W ramach usługi odbyły się warsztaty krawieckie (szycie ludowych strojów regionalnych), oraz warsztaty kulinarne (przygotowanie starych, zapomnianych potraw). W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej została utworzona „Izba Tradycji”, z zabytkowymi przedmiotami z terenu Gminy Jodłowa.
 
12. Usługi dla osób starszych, które miały na celu „Integrację osób starszych ze środowiskiem –spotkanie andrzejkowe”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej  w dniu 14 listopada 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.000,00 zł.
 
W ramach tej usługi odbyło się spotkanie andrzejkowe dla osób starszych.
 
13. Usługi dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz rodzin, które mająna celu „Rozwój aktywności sportowej dla wszystkich mieszkańców gminy Jodłowa „ Aktywność sportowa”.Przykładowe formy aktywności sportowej: organizacja turniejów sportowych, igrzyska, zawodnictwo sportowe, aktywne formy wypoczynku z elementami sportu, nauka pływania, nauka różnych dyscyplin sportowych, nauka tańca, itp.
Zadanie to zrealizował Ludowy Klub Sportowy „Jodłowa” z Jodłowej w okresie od 2 listopada do 23 listopada 2009 roku. Koszt realizacji usługi wyniósł 15.000,00 zł.
W ramach usługi zrealizowano mecz piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, wyjazd na profesjonalny mecz piłki siatkowej do Rzeszowa, zajęcia aerobiku.{gallery}ppwow/2{/gallery}
 
SZKOLENIA I WIZYTY STUDYJNE
 
1.Wizyta Studyjna na Podkarpackich Targach Usług Społecznych w Kołaczycach.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie „Dębowianie” z Dębowej w okresie od 8 czerwca do 24 czerwca 2009 roku. Koszt usługi wyniósł 3.300,00 zł.
 
Na Podkarpackich Targach Usług Społecznych w Kołaczycach mieszkańcy gminy Jodłowa zaprezentowali wyroby rękodzieła artystycznego, hafty, obrazy, rzeźby, dania regionalne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy. Miał też swój występ zespół „Jodłowanie”. Jednocześnie można było wymienić swoje poglądy i doświadczenia z zakresu dobrych praktyk z innymi gminami realizującymi PPWOW PIS w województwie podkarpackim.
 
2. Szkolenie „Pozyskiwanie środków finansowych z UE dla Organizacji Pozarządowych”.
Zadanie to będzie realizowało Stowarzyszenie „Dębowianie” w dniu 23 sierpnia 2009 roku. Koszt szkolenia wyniósł 1.762,04 zł.
 
3. Wizyta Studyjna „Wyjazd do miejscowości związanej z przeglądem i wymianą doświadczeń z zakresie dobrych praktyk z PPWOW PIS”.
Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie „Dębowianie” w dniu 19 września 2009 roku. Koszt usługi wyniósł 6.000,00 zł.
W ramach usługi odbył się wyjazd do miejscowości Solec nad Wisłą, w której jest realizowany Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich.
 
4. Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Programu Integracji Społecznejw Hadlach Szklarskich, gmina Jawornik Polski.
Szkolenie odbyło się 13-14 marca 2009r. Koszt szkolenia 70 zł. 

{gallery}ppwow/1{/gallery}