GOPS-K-271-4/18 Jodłowa, 27.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (dziecko z upośledzeniem umysłowym)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 1A

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dziecka z upośledzeniem umysłowym) w formie umowy zlecenie w wymiarze 4 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka (miejscowość Jodłowa)-gmina Jodłowa.

Specjalistyczne usługi będą obejmować: zajęcia logopedyczne.

3. Kryterium wyboru: kryterium wyboru stanowi 100% cena

4. Niezbędne wymagania:

1) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) konieczne jest posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym,

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczym,

5) zakładzie rehabilitacji,

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi; lub posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w w/w jednostkach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

2) Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; kształtowania nawyków celowej aktywności; prowadzenia treningu zachowań społecznych.

5. Wymagania dodatkowe:

Osoba świadcząca usługi musi legitymować się kwalifikacjami z zakresu logopedii.

6. Termin realizacji zamówienia: od 15 maja 2018 do 15 grudnia 2018r.

7. Wymagane dokumenty:

1) oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dziecko z upośledzeniem umysłowym) sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

2) CV
3) List motywacyjny
4) Dokumenty potwierdzające wykształcenie

5) Dokumenty lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie 4 ppkt 1
6) Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
8) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.

 

8. Dodatkowe informacje.

1 godzina = 60 minut, w cenę godziny wliczyć należy koszty dojazdu oraz niezbędnych materiałów koniecznych do prowadzenia zajęć.

 

 

9. Termin i sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do oferty. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jodłowej, Jodłowa 1A lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 1A. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na przeprowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych”. Oferty należy składać do dnia 09 maja 2018 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

10. Inne warunki zapytania.

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

- Do realizacji zamówienia zostanie wybrany oferent, który zaoferuje najlepszą ofertę pod kątem kryterium oceny zawartym w punkcie 3 niniejszego zapytania i spełni niezbędne wymagania zawarte w pkt 4. i 5.

- Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

- Niniejsze zapytanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.

- Po wybraniu najkorzystniejszej oferty Zamawiający skontaktuje się wyłącznie z wybranym oferentem.

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało odrzuceniem.

 

Kierownik GOPS Jodłowa

Anna Tawrell

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr GOPS-K-271-4/18

z dnia 27.04.2018r.

 

 

 

………………………………… Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

(imię i nazwisko, adres) w Jodłowej

39-225 Jodłowa 1A

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług: wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dla dziecka z upośledzeniem umysłowym) w wymiarze 4 godzin tygodniowo w miejscu zamieszkania dziecka (miejscowość Jodłowa) składam ofertę następującej treści:

 

1. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę brutto ………………..zł (słownie: ………………) za 1 godzinę świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

2. Nazwa i adres Wykonawcy …………………………………………………………………..

 

NIP ……………………………………..

 

3. Oświadczam, że:

w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

 

………………………………. ………………………………….

(miejscowość, data) (podpis)