POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH (PPWOW).  PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z  Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Jodłowa uzyskała dotację w wysokości 265 697,00 PLN.

Na rok 2008 przeznaczona została kwota w wysokości 88.565.66 PLN. Wybrano usługi konieczne do zrealizowania w oparciu o potrzeby wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w oparciu o problemy wynikające z potrzeb społeczności gminy. Wszystkie pomysły zostały zawarte i wypracowane w Planie Działania.

W roku 2009 alokacja środków finansowych z PPWOW PIS wynosi 178 457,14 PLN.

Część usług została już zrealizowana, pozostałe będą realizowane do końca 2009 roku.

REALIZACJA USŁUG PPWOW W 2008 ROKU

Usługi dla osób starszych oraz rodzin

Zwiększenie aktywności ludzi starszych poprzez zapewnienie różnych form spędzania wolnego czasu i zdrowego trybu życia poprzez: - zorganizowanie wycieczki do miejscowości uzdrowiskowej  Iwonicz Zdrój (korzystanie z zabiegów sanatoryjnych , Grota Solna, spacer po uzdrowisku, integracyjny zdrowy posiłek). Część I.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w dniu 14 września 2008 roku. Koszt usługi wyniósł 4.000,00 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla osób starszych oraz rodzin

Pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną i środowiskiem-organizacja uroczystości opłatkowej oraz wspólnej Wigilii. Wigilia integracyjna dla starszych oraz rodzin. Część II.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej: w dniu 20 grudnia 2008 roku. Koszt usługi wyniósł 3.085,25 zł.

Zobacz galerię...

 

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Wspólne działania instytucji, organizacji pozarządowych na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych w celu integracji poprzez: organizację szkoleń z zakresu korzystania z Internetu, wycieczki krajoznawczo- edukacyjnej z uwzględnieniem miejsc zabytkowych, historycznych. Promocja rodzimej kultury i tradycji gminy poprzez: zorganizowanie imprezy Święto Jodły (festyn połączony z uroczystością dożynkową , konkurs wiejskiego chleba, pokazy i wystawy).

Zadanie to zrealizowało Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej w okresie od 20 lipca do 30 września 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 20.370,10 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla rodzin

Przygotowania programów i różnorodnych form wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego, edukacyjnego i społecznego dla rodzin z różnymi problemami w celu podjęcia prób zmiany sytuacji życiowej.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 25 sierpień do 15 grudzień 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 10.627,88 zł.

Zobacz galerię...

 

Usługi dla osób starszych

Usługi dla osób starszych. Wspomaganie różnych form pomocy, usług opiekuńczych i wspomagających poprzez pomoc sąsiedzką z możliwością wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego.

Zadanie to zrealizowała osoba fizyczna Pani Materowska Bernadetta w okresie od 15 lipca do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 6.199,20 zł.

Usługami w formie pomocy sąsiedzkiej zostały objęte trzy osoby, natomiast usługami wspomagającymi objętych zostało 13 osób starszych i chorych. Taka forma pomocy pozwoliła tym osobom zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe i pielęgnacyjne, przyniosła satysfakcję i zadowolenie, a tym samym zintegrowała ze społecznością lokalną.

Zobacz galerię...

Usługi dla dzieci i młodzieży

Wzmocnienie roli rodziny poprzez organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wypoczynku, wycieczek, kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz innych usług edukacyjnych.

Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 1 września do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 44.282,83 zł.

Powstała świetlica szkolna w ramach której około 170 uczniów zostało objętych edukacyjno- opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi działaniami świetlicowymi. Odbyły się spotkania z pedagogiem, zajęcia pozalekcyjne, rekreacyjno - sportowe, oraz wycieczki krajoznawcze i kulturalne.

Zobacz galerię...

 

REALIZACJA USŁUG PPWOW W 2009 ROKU

Usługi dla dzieci i młodzieży

Wszechstronny rozwój edukacyjno-wychowawczy dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania. Część I. Organizacja w okresie ferii zimowych w/w usługi w celu "Przeciwdziałania szerzeniu się postaw destrukcyjnych i aspołecznych w środowisku dzieci i młodzieży".

Zadanie to zrealizowała Szkoła Nr 2 w Jodłowej w okresie od 2 luty do 14 luty 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.999,80 zł.

Zobacz galerię ...

 

Usługi dla dzieci i młodzieży

Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja w/w usługi w celu "Wsparcia i popularyzacji sportu masowego, szczególnie wśród dzieci i młodzieży". Część II

Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od  2 marca do 20 marca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.999,80 zł.

Usługa była nową formą działań w ramach dodatkowych zajęć sportowych (turnieje, wyjazdy na basen, wycieczki plenerowe), z której skorzystali uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Zobacz galerię...

 

Usługi dla dzieci i młodzieży

Wszechstronny rozwój edukacyjno-wychowawczy dzieci i młodzieży poprzez zajęcia rozwijające zainteresowania. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja wyjazdu nad morze i realizacja Programu Zielonej Szkoły.

Zadanie to zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej Górnej w okresie od 20 maja do 20 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 21.325,50 zł. Z usług skorzystało 45 -uczniów klas III-VI.

Zobacz galerię...

Usługi dl osób starszych

"Działania zmierzające do wsparcia i wyrównywania szans w różnych sferach życiowych osób starszych" - "Mini klub seniora"

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej w okresie od 5 maja do 23 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniesie 12.000,00 zł

Zobacz galerię...

Usługi dla rodzin

Grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych różnymi problemami społecznymi.

Wsparcie dzieci oraz rodzin wielodzietnych, niepełnych w redukcji biedy i uzależnień poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu i zwiększenie dostępności do wsparcia edukacyjnego, duchowego oraz korzystanie z dóbr kultury.

Zadanie to zrealizowała Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej (Wisowej) w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 18.000,00 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Popularyzacja sportu masowego i rekreacji wśród wszystkich mieszkańców gminy.

Rozwój aktywności sportowej mieszkańców gminy Jodłowa poprzez np. organizację rajdu rowerowego, organizację turniejów sportowych, powstanie ścieżek edukacyjnych, ekologicznych, zdrowego wypoczynku ścieżki zdrowia, itp.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej w okresie od 1 lipca do 15 lipca 2009 roku. Koszt realizacji usługi wyniósł 10.000,00 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla osób starszych

Działania zmierzające do wsparcia i wyrównywania szans w różnych sferach życiowych osób starszych - Mini konferencja poświęcona profilaktyce zdrowotnej oraz wystawa (kiermasz) zdrowej, dietetycznej żywności dla seniorów.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 6 lipca do 20 lipca 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 2.000,00 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla dzieci i młodzieży

Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Organizacja wypoczynku letniego nad morzem dla dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 30 lipca do 6 sierpnia 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 20.000,00 zł.

 

Zobacz galerię...

Usługi dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin

Warsztaty promujące kulturę i tradycje regionalne i aktywizujące lokalną społeczność w tym zakresie - Upowszechnienie folkloru i tradycji gminy.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie "Dębowianie" w okresie od 1 sierpnia do 24 sierpnia 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 25.000.00 zł.

Zobacz galerię...

Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin

Wsparcie systemu kultury, sportu, tradycji gminy i integracji międzypokoleniowej: Integracyjna wymiana kultury,tradycji i sportu.

Wspólnie spędzony czas międzypokoleniowy i wymiana doświadczeń w zakresie kultury, sportu i tradycji - wycieczka do obiektów sportowych Malty w Poznaniu, Targi Poznańskie, Kultura obiektów sakralnych w Licheniu.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie "Dębowianie" z Dębowej w okresie od 1 września do 6 września 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 15.000,00 zł.

Zobacz galerię...

 

Usługi dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin.

Rozwój aktywności sportowej dla wszystkich mieszkańców gminy Jodłowa . Aktywność sportowa. Przykładowe formy aktywności sportowej: organizacja turniejów sportowych, igrzyska, zawodnictwo sportowe, aktywne formy wypoczynku z elementami sportu, nauka pływania, nauka różnych dyscyplin sportowych, nauka tańca, itp.

Zadanie to zrealizował Ludowy Klub Sportowy Jodłowa w okresie od 2 listopada do 23 listopada 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 15.000,00 zł.

Zobacz galerię zdjęć...

 

Usługi dla dzieci i młodzieży osób starszych oraz rodzin.

Warsztaty promujące kulturę i tradycje regionalne i aktywizujące lokalna społeczność w tym zakresie. Warsztaty przygotowujące uczestników usługi do utrzymania tradycji regionalnych, np. szycie i wyszywanie strojów ludowych, utrwalanie zapomnianych potraw regionalnych. Utworzenie „Izby Tradycji” w GCKiCz. z wyrobami z warsztatów oraz przedmiotami pochodzącymi z terenów Gminy Jodłowa.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 1 października do 31 października 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 15.000,00 zł.

Zobacz galerię zdjęć...

Usługi dla osób starszych.

 

Integracja osób starszych ze środowiskiem –spotkanie andrzejkowe.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej w okresie od 12 listopada do 14 listopada 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 4.000,00 zł.

Zobacz galerię  zdjęć...

 

SZKOLENIA I WIZYTY STUDYJNE

Szkolenie "Pozyskiwanie środków finansowych z UE dla Organizacji Pozarządowych"

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie "Dębowianie" w Dębowej. W okresie od 21 sierpnia do 23 sierpnia 2009 roku. Całkowity koszt szkolenia wyniósł 1.762,04 zł.

 

Wizyta Studyjna  - Wyjazd do miejscowości związanej z przeglądem i wymianą doświadczeń z zakresie dobrych praktyk z PPWOW PIS.

Zadanie to zrealizowało Stowarzyszenie "Dębowianie" z Dębowej, w okresie od 1 września do 12 września 2009 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 6 000,00 zł.

Wizyta Studyjna odbyła się w gminie Solec nad Wisłą w województwie mazowieckim, w której realizowany jest PPWOW.