Wójt Gminy Jodłowa informuje, że Uchwałą Rady Gminy uległa zmianie metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 marca 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 

 

  • 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
  • 21,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany, czyli do 15 marca 2019 r. Niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji spowoduje wszczęcie postępowania i ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze decyzji.

Powyższa zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowodowana jest niebilansowaniem się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z zapisami art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjna systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

i orzecznictwem sądowo- administracyjnym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny w całości zabezpieczać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Na takim stanowisku stoi Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, która w swojej opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jodłowa na 2019 r zawarła takie uwagi. Gmina Jodłowa podjęła szereg działań mających na celu uniknięcie konieczności podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zostały wystosowane pisma, w których Gmina Jodłowa podaje działania jakie zostaną wprowadzone aby system gospodarowania odpadami komunalnymi dążył do samozbilansowania się. Odbyło się również w tej sprawie spotkanie Wójta Gminy Jodłowa i Skarbnika w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Niestety ostatecznie 31 stycznia 2019 r. do Urzędu Gminy Jodłowa wpłynęły uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazujące Radzie Gminy Jodłowa nieprawidłowości stanowiące naruszenie przepisów art. 6k, art. 6r ust. 1-2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uchwałach tych RIO wskazała, że „…. niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Jodłowa uchwały w sprawie zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w celu zbilansowania systemu” dając jednocześnie termin do 25 lutego 2019 r. na podjęcie stosownych uchwał.

Aktualne druki niezbędne do złożenia korekty deklaracji do pobrania w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (właściwynowadeklaracja od osobyi gosp. 2018II.pdf)Wzór deklaracji428 kB
Pobierz plik (oświadczenia śmieci.odt)Oświadczenie11 kB