wycieczka.jpg

 

W związku z reformą oświaty i likwidacją klas gimnazjalnych znacząco zmienia się liczba uczniów, których gmina ma obowiązek dowozić. Do tej pory w Gminie Jodłowa funkcjonowało jedno gimnazjum (klasy dotychczasowego gimnazjum) obejmujące swoim obwodem całą gminę czyli 5 miejscowości (7 sołectw).

 

 

Od 1 września 2019 r. w nowej sieci szkół pozostaje 5 szkół podstawowych o pełnej ośmioklasowej strukturze. Zachowane zostają obwody obecnie funkcjonujących szkół.

 

Lp.

Nazwa szkoły

Adres siedziby szkoły

Granice obwodu szkoły od dnia 1 września 2019 r.

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej

39-225 Jodłowa 5

Sołectwo: Jodłowa Dolna

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Jodłowej

39-225 Jodłowa 347

Sołectwo: Jodłowa Górna

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej

39-225 Jodłowa 798

Sołectwo: Jodłowa Wisowa

4.

Szkoła Podstawowa w Dęborzynie

39-225 Jodłowa, Dęborzyn 25

Miejscowości: Dęborzyn, Zagórze, Dzwonowa

5.

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej

39-225 Jodłowa, Dębowa 81

Miejscowość: Dębowa

 

Jeżeli pomimo dogodnej dla mieszkańców lokalizacji szkół  droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,

- 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych,

- 3 km - w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych, tj. pięcioletnich i sześcioletnich,

Gmina Jodłowa zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom.

Listę dowożonych uczniów ustala się przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego na podstawie zweryfikowanych wniosków rodziców. Rodzice uczniów, którzy korzystać będą z bezpłatnego transportu i opieki do szkoły/oddziału przedszkolnego zobowiązani są w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego nowy rok szkolny złożyć do Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej wniosek o dowóz dziecka.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa (pobierz wniosek)

Regulamin dowozu i odwozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Jodłowa (pobierz regulamin).

Zmianie uległ również Regulamin dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jodłowa do przedszkoli, szkół i ośrodków. Zainteresowanych rodziców prosi się o zapoznanie z nim (pobierz regulamin) i złożenie wniosku na nowy rok szkolny (pobierz wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego).

Szczegółowych informacji udziela organizator dowozów - biuro Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej  w godzinach 7-15, tel. 14 666 57 65.

 

Anna Nowak

dyrektor CUW Jodłowa