Gmina Jodłowa ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Jodłowa (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą ośrodki mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gmina Jodłowa może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w Uchwale Nr LIII/14/23 Rady Gminy Jodłowa  z dnia 17 marca  2023 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.(Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz.1653)

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy /vkj10va32b/skrytka, w terminie do 28 marca 2023r.do godziny 12.00.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

  • wniosek o udzielenie dotacji wraz z załącznikami i klauzulą RODO

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 146302008