Centrum Edukacji Ekologicznej utworzone w 2013 roku funkcjonuje w strukturach Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej. Powstało aby zwiększyć świadomość ekologiczną zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Głównym zadaniem Centrum Edukacji Ekologicznej jest:

- propagowanie idei ekorozwoju oraz kształtowanie społecznego poparcia dla ekologicznych działań samorządu,

- wzrost zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami ochrony środowiska, ekologii,

- organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska w najbliższym otoczeniu,

- rozwijanie zainteresowania do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,

- organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz szkoleń, warsztatów dla dorosłych.

Dla potrzeb CEE zaadoptowano 2 pomieszczenia należące do GCKiCz w Jodłowej, które zostały wyremontowane i przystosowanie do działalności edukacyjnej.