Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizuje projekt Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie dotyczy Działania 8.10 – Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

Uczestnikami projektu mogą być obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 r., mają nadany numer PESEL i przebywają na terenie województwa podkarpackiego. Wsparcie projektowe będzie adresowane do osób dorosłych i dzieci.

Zaplanowane formy wsparcia to m.in.:

  1. Przeprowadzenie diagnozy i identyfikacji potrzeb uczestników projektu wraz z określeniem indywidualnej ścieżki wsparcia przez doradców migranta/doradców zawodowych.
  2. Wsparcie psychologiczne.
  3. Konsultacje prawne.
  4. Kursy z języka polskiego (30 godzin) połączone z kursem adaptacyjnym (10 godzin).
  5. 30-dniowe intensywne, wyjazdowe kursy języka polskiego dla całej rodziny.
  6. Kolonie i półkolonie językowe dla dzieci.
  7. Warsztaty w szkołach w celach adaptacyjnych – w klasach, w których uczą się dzieci z Ukrainy.
  8. Pakiet aktywizacyjno-integracyjny obejmujący pokrycie kosztów specjalistycznych kursów (zawodowych, kwalifikacyjnych, językowych), zakupu usług opiekuńczych czy potwierdzania kwalifikacji zawodowych (tłumaczenie/nostryfikacja dyplomów).
  9. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i kursy.
  10. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

W trakcie spotkań uczestników dotyczących realizowanego projektu będzie możliwość skorzystania z tłumacza lub kadry Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie posługującej się językiem ukraińskim.

Rekrutacja do projektu trwa od 24 października 2022 r. Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu:

Rzeszów - (17) 74 70 654, (17) 74 70 665, (17) 74 70 667

Więcej na stronie: https://wuprzeszow.praca.gov.pl/490/-/asset_publisher/9KL4UzrZ3jXP/content/19344969-projekt-podkarpackie-centrum-integracji-cudzoziemcow