Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo kwoty 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychza 2022 rok.

Wysokość tegorocznego dodatku osłonowego wynosi 50 proc. zwaloryzowanej wartości dodatku za rok 2022, aktualne stawki dodatku są następujące:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 486,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 657,80zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi i źródło to jest zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy przysługuje w podwyższonej wysokości i wynosi:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

Sposób złożenia wniosku:

- tradycyjnie (papierowo)

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jodłowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00;

  • za pośrednictwem poczty należy przesłać na  adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej, Jodłowa 1A, 39-225 Jodłowa lub

- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP adres: /GOPSJODLOWA/SkrytkaESP

Dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku będzie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W załączeniu do pobrania wniosek i klauzula RODO

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.Dodatek.Osłonowy.2024.doc)Wniosek.doc145 kB
Pobierz plik (Wniosek.Dodatek.Psłonowy.2024.pdf)Wniosek. pdf356 kB
Pobierz plik (dodatek osłonowy rodo 2024 (1).doc)Klauzula RODO24 kB