Strategia Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030 (dalej: „Strategia”) to wynik inicjatywy i współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru Województwa Podkarpackiego i Małopolskiego.

 

Strategia stanowi instrument koordynacji rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego tworzących „Dorzecze Wisłoki”, tj.: Gmina Biecz, Gmina Borowa, Gmina Brzostek, Gmina Brzyska, Gmina Chorkówka, Gmina Czarna, Gmina Czermin, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Gmina Dębowiec, Gmina Gawłuszowice, Gmina Jasło, Miasto Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Jodłowa, Gmina Kołaczyce, Gmina Krempna, Gmina Mielec, Miasto Mielec, Gmina Nowy Żmigród, Gmina Osiek Jasielski, Gmina Padew Narodowa, Gmina Pilzno, Gmina Przecław, Gmina Radomyśl Wielki, Gmina Sękowa, Gmina Skołyszyn, Gmina Szerzyny, Gmina Tarnowiec, Gmina Tuszów Narodowy, Gmina Wadowice Górne, Gmina Żyraków, Powiat Dębicki, Powiat Mielecki oraz Powiat Jasielski.

W związku z obowiązującą od dnia 27.06.2023 r. Strategią Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, w celu zapewnienia powodzenia realizacji celów strategicznych, Koordynator Strategii ogłasza nabór przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących podmioty działające w obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym do udziału w pracach Rady Strategii.

Rada Strategii pełnić będzie funkcje wykonawcze i opiniodawcze oraz w związku ze składem osobowym będzie zapewniała udział w procesie zarządzania przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego.

Członkami Rady Strategii mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:

  1. Partnerów społeczno-gospodarczych;
  2. Społeczeństwo obywatelskie;
  3. Organizacje pozarządowe;
  4. Podmioty działające na rzecz ochrony środowiska;
  5. Podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych; praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
  6. Inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju obszaru Dorzecze Wisłoki.

Podmiot kandydujący do Rady Strategii musi prowadzić działalność na obszarze Dorzecza Wisłoki.

Osoby kandydujące do Rady Strategii powinny spełniać następujące warunki:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • w pełni korzystać z praw publicznych;
  • nie być skazanym/ną prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Uczestnictwo w Radzie Strategii ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady Strategii nieprzysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do dnia 25.07.2023 r. do godz. 15.00 wypełnionego i podpisanego przez upoważnionego przedstawiciela Podmiotu Zgłaszającego na Członka Rady Strategii Formularza zgłoszeniowego (stanowiącego Załącznik do niniejszego Ogłoszenia) drogą e-mailową (w wersji pdf) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zasady naboru i wyboru członków Rady Strategii zostały określone w dokumencie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki” na lata 2022-2030, która dostępna jest pod adresem www.wisloka.pl.

W przypadku przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego spośród zgłoszonych propozycji, w trakcie spotkania, upoważnieni reprezentanci zgłoszonych podmiotów wybierają swoich przedstawicieli. Wybór odbywa się w drodze głosowania jawnego spośród zgłoszonych i obecnych na spotkaniu reprezentantów zwykłą większością głosów. Wybieranych jest 3 przedstawicieli, po jednym dla obszaru społecznego, gospodarczego i środowiskowego.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z wyborem na członka Rady Strategii. Niespełnienie wymogów wymienionych w niniejszym ogłoszeniu skutkuje jego nieprzyjęciem o czym zainteresowany zostanie powiadomiony na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Dziękujemy za zainteresowanie i liczymy na efektywną współpracę.

Andrzej Czernecki
Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
……………………..…….…………………………
/Koordynator Strategii/