Od 1 września 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023r. 

 Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub pełnoletni uczeń .

Stypendium przeznacza się na całkowite  lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na rzeczy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników  i innych pomocy naukowych na podstawie dostarczonych dokumentów (oryginały faktur i rachunków) potwierdzających poniesione koszty.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o osiągniętych dochodach za miesiąc sierpień bieżącego roku.

W roku szkolnym 2023/2024 miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 600,00 zł netto. Wnioski dostępne są w Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej oraz w załączniku.

Szczegółowych informacji udziela biuro CUW Jodłowa w godz. 7:00-15:00, tel. 14 666 57 65.

/red.Kita Katarzyna - CUW Jodłowa/

 

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek67 kB