W związku z przystąpieniem Gminy Jodłowa do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego  na nowy okres tj. od dnia 1 stycznia  2023 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Jodłowa  pok. nr 17 (piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Jodłowa albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /vkj10va32b/skrytka.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn.zm.).

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. nie więcej niż 1500 kg.

Jednak w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano tego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu określonego dla tego okresu powiększa limit określony dla okresu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Możliwość zakupu preferencyjnego paliwa stałego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. nie przysługuje osobom  w gospodarstwach domowych, na rzecz których jest dokonywany zakup, które nabyły paliwo stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej  niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3000 kg.

Zakupu preferencyjnego paliwa stałego dokonuje się na wniosek o zakup preferencyjny złożony na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. zawiera:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy,

2) adres, pod którym jest prowadzone gospodarstwo domowe, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny,

3) adres poczty elektronicznej lub numer telefonu wnioskodawcy,

4) określenie ilości paliwa stałego, o zakup której występuje wnioskodawca w ramach zakupu preferencyjnego,

5) informację, czy wnioskodawca dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa stałego nabytego w ramach tego zakupu preferencyjnego,

6) oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych pkt 1 i 2 łącznie.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup preferencyjny składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.