Wójt Gminy Jodłowa informuje, że producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2019 r. w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 Do wniosku o zwrot podatku dołącza się :

  • faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz  CN 3826 00),
  • rolnicy posiadający bydło, którzy składają wniosek po raz pierwszy w tym roku -dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji       i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu     do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. stanowi sumę:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 31 października 2019 r., przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w pokoju nr 8.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Wzór_wniosku_akcyza_2019 (1).pdf)Wzór wniosku871 kB