Gmina Jodłowa informuje, że w okresie wrzesień 2019r.– maj 2020r. będą prowadzone bezpłatne przeglądy gwarancyjne wraz z wymianą glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych montowanych w latach 2014-2015  w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych  na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Wykonawca instalacji wyznaczył cztery osoby dokonujące w/w przeglądów. Osoby te posiadają stosowne upoważnienie ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  oraz identyfikatory.

Wykonawca będzie telefonicznie  powiadamiał mieszkańców  o terminie przeglądu  i wymianie czynnika.  W przypadku braku kontaktu  telefonicznego mieszkaniec zostanie poinformowany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.