Z uwagi na pojawiające się w ostatnim czasie zapytania dotyczące zagospodarowania opon z maszyn rolniczych jak i innych odpadów z działalności rolniczej informuję, że system gospodarowania odpadami obowiązujący od 1 lipca 2013 r. dotyczy wyłącznie odpadów komunalnych.

 

 

 

  

 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm) odpady komunalne definiuje się jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Zatem zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych, folii rolniczej, sznurka oraz siatki powstającej w wyniku prowadzenia działalności rolniczej nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. Nie można ich oddawać razem z odpadami z gospodarstw domowych firmie odbierającej odpady z posesji na terenie Gminy. Nie przyjmuje ich również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdyż punkt ten przeznaczony jest tylko dla odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Gmina nie może finansować ich odbioru i zagospodarowania z opłaty uiszczanej na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Powyższe stanowisko zawarte zostało w piśmie Ministra Środowiska znak DGO-II.050.10.2019.TZ z dn. 09.04.2019 r.