18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego. Wśród istotnych zmian są m.in. zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób, brak progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych oraz możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia.

 

 

 

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK

Dotychczas prawo do zwolnienia mieli wyłącznie płatnicy zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. Zwolnienie obejmuje 50% należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc, za który następuje zwolnienie. Zwolnieniu podlegają nieopłacone należności.

Zwolnienie przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, opłacającym składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli:

  • rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • przychód w pierwszym miesiącu wskazanym we wniosku nie był wyższy od 15 681 zł (300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na rok 2020).

Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia jest dostępnych pod linkiem: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zniesione zostało kryterium przychodowe, które warunkuje prawo do świadczenia. Konsekwencją tego jest likwidacja oświadczenia osoby prowadzącej działalność o nieposiadaniu przychodu wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Świadczenie przysługuje osobie prowadzącej pozarolniczą działalność  jeżeli:

  • doszło do przestoju w prowadzeniu działalności,
  • rozpoczęła jej prowadzenie przed 1 lutego 2020 r.,
  • przychód z tytułu prowadzonej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim,
  • jeżeli zwiesiła jej prowadzenie po 31 stycznia 2020 r.,
  • nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Ponadto świadczenia otrzymają osoby, które zawarły umowę cywilnoprawną po 31 stycznia 2020 r. oraz przed 1 kwietnia 2020 r.

Nowa odsłona tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Więcej szczegółów na temat tej formy wsparcia jest dostępnych pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

BEZ NALICZANIA ODSETEK

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

SKŁADAJMY WNIOSKI ELEKTRONICZNIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl