Zadanie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 106505R Jodłowa-Kościół zgłoszone przez Gminę Jodłowa w naborze wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych zostało ujęte na liście zadań planowanych do dofinansowania w 2021 roku.

 

 

Przebudowa obejmuje wykonanie nowej nawierzchni drogi, odwodnienia  korpusu  drogowego, budowę chodnika, remont przepustu pod koroną drogi oraz budowę kanału technologicznego.