Likwidator KGW Mieszkańców Dęborzyna i Zagórza w Zagórzu informuje, że w dniu 22 marca 2023r. Walne Zgromadzenie Członków Koła podjęło uchwałę o likwidacji Koła. W związku z tym likwidator wzywa ewentualnych wierzycieli Koła do zgłoszenia swoich wierzytelności w stosunku do Koła w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. W celu zgłoszenia wierzytelności likwidator prosi o kontakt pod nr telefonu: 664 389 173.