KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Urząd Gminy Jodłowa realizując swoje zadania przetwarza Państwa dane osobowe. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy Jodłowa jest Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A reprezentowana przez Wójta Gminy. Kontakt do Administratora: tel.: 14 6302001; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć następujące podstawy prawne przetwarzania:

  1. w większości przypadków przetwarzamy dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO) „obowiązek prawny”,

  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

  3. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) „zgoda”,

  4. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

  5. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. b RODO),

  6. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

 4. W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, podanie danych osobowych jest:

  1. wymogiem ustawowym, niepodanie danych spowoduje brak możliwości skutecznej realizacji celu,

  2. warunkiem zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku. Skutkiem braku podania tych danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem,

  3. dobrowolnym, konkretnym, świadomym, jednoznacznym okazaniem woli w przypadku udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 5. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany odpowiednią kategoria archiwalną.

 6. Administrator może przekazać Państwa dane innym odbiorcom jedynie na podstawie przepisów prawa, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści danych,

 2. prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

 3. prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,

 • dane osobowe są przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane,

 • zgoda na przetwarzanie danych została wycofana i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania tych danych,

 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy:

  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 2. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

  • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje w przypadku spełnienia przesłanek wynikających z art. 21 RODO,

 4. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa danych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

                                                                                                  

 
                                      WÓJT GMINY JODŁOWA
                                  Robert Mucha