2013 02 21 baner debica 480

Od października 2012 roku prof. dr hab. Andrzej Szromnik pełni funkcję Pełnomocnika Rektora ds. utworzenia w Dębicy zamiejscowego wydziału UEK.   

 W dniu 28 lutego br. prof. Szromnik odebrał z rąk Prof. Krzysztofa Surówki, Prorektora ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie akt powołania na stanowisko Kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego UEK w Dębicy.Przekształcenie ZOD UEK w Dębicy w Zamiejscowy Wydział UEK

Przekształcenie zamiejscowego ośrodka dydaktycznego w piąty wydział UEK niesie ze sobą szereg pozytywnych zmian, podyktowanych nie tylko nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym. Przede wszystkim, ofertą dydaktyczną UEK w Dębicy od wielu lat zainteresowana jest młodzież z całego regionu (ponad 800 absolwentów w trakcie 10 lat studiów). Istotnym atutem dębickiego ośrodka jest także znakomita infrastruktura. Własną bazę lokalową stanowią świetnie wyposażone sale wykładowe, ćwiczeniowe, seminaryjne oraz laboratoria komputerowe zlokalizowane w 3 pawilonach naukowo-dydaktycznych. Mając na uwadze powyższe Władze UEK zdecydowały zaangażować się w rozwój dębickiego ośrodka akademickiego tworząc tam zamiejscowy wydział Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z uruchomieniem takiego wydziału związany jest szereg przedsięwzięć, których zakończenie planowane jest na rok 2015. 

  Wydział w rozumieniu ustawy, w odróżnieniu od ZOD, posiada pełnię praw akademickich. W ramach wydziału w Dębicy zainicjują swoją działalność - władze oraz rada wydziału. Powstanie także prawdziwy dziekanat. Co najważniejsze, jak dotąd charakter zamiejscowego ośrodka dydaktycznego umożliwiał prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych tylko na I stopniu. Status wydziału pozwoli na uruchomienie w Dębicy studiów II stopnia zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik
Prof. dr hab. Andrzej Szromnik jest Kierownikiem Katedry Handlu i Instytucji Rynkowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 1994 roku. W latach 2002-2008 pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UEK a w latach 1987-1992 piastował stanowisko Dyrektora Instytutu Ekonomiki Obrotu Towarowego AE w Krakowie. Pasjami Profesora są myślistwo, kolekcjonerstwo łowieckie, historia oraz heraldyka. 

 Historia powstania ZOD UEK w Dębicy
ZOD UEK w Dębicy rozpoczął swoją działalność w październiku 2003 roku. Kilka miesięcy wcześniej dzięki aktywności ówczesnych władz Uczelni (
m.in. Prof. Ryszarda Borowieckiego oraz Prof. Andrzeja Szromnika) oraz przychylności burmistrza Dębicy podjęto działania prawne umożliwiające uruchomienie w Dębicy pierwszej uczelni kształcącej na studiach dziennych i zaocznych. Uchwałą Senatu Uczelni z 12 maja 2003 roku utworzono Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Dębicy. Rada Miasta Dębicy podjęła stosowną uchwałę w dniu 13 czerwca 2003 roku a akt notarialny datuje się na dzień 16 lipca 2003 roku. 

Bieżąca oferta edukacyjna
ZOD UEK w Dębicy oferuje studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Administracja, Ekonomia, Zarządzanie, Rachunkowość i controlling  (kierunek unikatowy w skali kraju). W ZOD UEK w Dębicy realizowane są również cieszące się największą popularnością studia podyplomowe, 
m.in. na kierunkach: Rachunkowość i finanse (dla zaawansowanych) oraz Zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostkach finansów publicznych. Absolwenci niektórych kierunków mogą ubiegać się o ministerialne certyfikaty uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub audytora wewnętrznego.