alt

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęta 1 lipca 2011r. nakłada na gminy i miasta w całej Polsce odpowiedzialność za właściwą organizację systemu gospodarki odpadami polegającą na zwiększeniu poziomu odzysku i recyklingu surowców.
 
 
 

 

Polska jako członek UE ma obowiązek dostosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska do innych krajów członkowskich, gdzie samorządy lokalne są odpowiedzialne za tworzenie i nadzorowanie systemu gospodarki odpadami na terenie miast i gmin.

  

Dotychczas funkcjonujące w Polsce rozwiązania w zakresie ochrony środowiska (gospodarki odpadami) okazały się nieefektywne lub niewystarczająco skuteczne, aby spełnić wymogi UE w tym zakresie. Zasadniczym zmianom w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (poprzez wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami) ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowanie kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowanie i administracja systemem.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie Gminy Jodłowa trwa 18-miesięczny okres wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zgodnie z nową ustawą odpady od mieszkańców odbierać będzie firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu i z którą gmina podpisze umowę. Natomiast mieszkańcy nie będą zobowiązani do zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych, ale będą zobligowani do złożenia do Wójta Gminy Jodłowa stosownej deklaracji, na podstawie której będą wnosić do gminy opłatę śmieciową. Stawki opłat będzie ustalać Rada Gminy, jednakże ich wysokość będzie ustalana w oparciu o wybrane kryteria. Poniekąd wysokość opłat podyktuje sam rynek firm, które uzyskają wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie Jodłowa. Prawdopodobnie na podstawie ich kalkulacji będzie ustalana stawka opłat. Stawka ta będzie niższa jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, co przyczyni się do zwiększenia odbioru odpadów trafiających do instalacji odzysku, jak również znikną nielegalnie składowane odpady w miejscach niedozwolonych oraz zaprzestane zostanie niezgodne z prawem spalanie odpadów w piecach domowych.