W dniach od 15 do 19 kwietnia 2013 r. odbyły się rozmowy wstępne kandydatów do projektu z doradcą zawodowym. Rozmowy wstępne były ostatnim etapem rekrutacji.

 

Do projektu zostało wyłonionych 20 uczestników (w tym 15 kobiet i 5 mężczyzn) Spośród oferowanych szkoleń w projekcie 5 uczestników wybrało kurs technologa robót wykończeniowych w budownictwie, 7 osób sprzedawcę z obsługą kasy fiskalnej i profesjonalną obsługą klienta i 8 osób kurs pracownika administracyjno-biurowego z obsługą sekretariatu.

Od 29.04.2013r.do 11.05.2013r. osoby zakwalifikowane do projektu uczestniczą w indywidualnym poradnictwie psychospołecznym które obejmuje 2 spotkania po 2 godziny. Celem poradnictwa jest przełamanie barier psychospołecznych utrudniających wejście na rynek. Podczas zajęć uczestnicy razem z psychologiem diagnozują swoją osobowość, motywację do działania i pokonywania przeszkód. Nabędą umiejętność samooceny oraz korzystania z zasobów w życiu osobistym i zawodowym. Ponadto kształtowane są predyspozycje do zachowań asertywnych w kontekście zachowań agresywnych i uległych.

Od 13.05.2013r. rozpoczną się warsztaty z modułu kompetencji społecznych które będą odbywać się w 3 grupach po 7 osób po 16 godz./grupę czyli 2 spotkania po 8 godz./grupę.

  1. Warsztaty autoprezentacji obejmować będą m.in. prezentacja-wygląd zewnętrzny, prezentowanie siebie poprzez CV i list motywacyjny, prezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej.

  2. Warsztaty savoir-vivre obejmować będą m.in.umiejętność właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych, postawa podczas powitania i pożegnania, savoir-vivre w komunikacji m.in. przez telefon, kultura słowa, mowa ciała.

Przewidziany termin zakończenia warsztatów to 25.05.2013r.

Na przełomie czerwca i lipca 2013r. odbędą się kursy zawodowe dla uczestników projektu, a od sierpnia planowane jest rozpoczęcie półrocznych staży zawodowych.