Gmina Jodłowa podobnie jak cała Polska południowo ? wschodnia charakteryzuje się rozdrobnieniem agrarnym. Ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi ok. 1260.

Gmina Jodłowa jest stosunkowo małą jednostką gospodarczo ? administracyjną, stąd też trudno w niej dostrzec rejonizację rolnictwa. Należące do gminy Jodłowa sołectwa charakteryzują się różną liczbą gospodarstw. Waha się ona od 74 w sołectwie Zagórze do 566 w sołectwie Jodłowa Dolna. Przeważająca część użytków rolnych gminy jest zgrupowana w trzech sołectwach o nazwach: Jodłowa Dolna, Jodłowa Górna i Jodłowa Wisowa. 

 Struktura użytkowania gleb w gminie Jodłowa w ha.

Powierzchnia ogólna

Użytki rolne

Lasy i zadrzewienia

5992,544101,741415,51

 

Grunty zabudowane i zurbanizowane

Grunty pod wodami

Tereny komunikacyjne

Nieużytki

 254,9 37,98 171,22 11,19

/Źródło: Starostwo Powiatowe w Dębicy wg stanu na dzień 2004.01.19/

Cechą specyficzną struktury zasiewów gospodarstw indywidualnych w gminie Jodłowa jest wysoki, przekraczający 20% udział ziemniaków. Jest to związane z nastawieniem większości małych gospodarstw na zaspokojenie potrzeb rodziny rolniczej oraz wykorzystaniem ziemniaków jako paszy, w prowadzonym w sposób tradycyjny, tuczu trzody chlewnej. Wysoki jest także udział pszenicy i roślin pastewnych w strukturze zasiewów.

Struktura zasiewów w gminie Jodłowa jest uzależniona od jakości gleb. Cechą charakterystyczną gminy jest małe zróżnicowanie gleb według klas bonitacyjnych. Największy procent stanowią grunty zaliczane do klas: III a i b oraz klasy IV a i b. Małe zróżnicowanie jakości gleb wiąże się też z niewielką powierzchnią gminy.

Z punktu widzenia produkcji rolniczej istotne znaczenie ma struktura gruntów według kompleksów rolniczej przydatności gleb. Z definicji IUNG wynika, że ?kompleksy to typy siedliskowe rolniczej przestrzeni produkcyjnej, z którymi jest związany odpowiedni dobór roślin uprawnych?. W gminie Jodłowa ponad 83% stanowią grunty kompleksów górskich: 10 ? pszennego górskiego i 11 ? zbożowego górskiego. Te dwa kompleksy charakteryzują się dużym potencjałem produkcyjnym, jednak czynnikiem ograniczającym wykorzystanie ich potencjału są: odczyn gleb i ich zasobność w składniki mineralne. Na terenie gminy :

  • 75% to gleby bardzo kwaśne i kwaśne,
  • 81% to gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości fosforu,
  • 85% to gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości potasu.

Cechą pozytywną gminy Jodłowa są warunki przyrodnicze oceniane z punktu widzenia rolnictwa według metody punktowej opracowanej przez IUNG w Puławach. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, uwzględniający jakość i przydatność gleb, agroklimat, rzeźbę terenu oraz warunki wodne jest dla gminy Jodłowa wyraźnie wyższy niż w gminach sąsiednich.

Waloryzacja przestrzeni produkcyjnej na tle gmin sąsiednich.

Lp

Nazwa gminy

Jakość przydatności rolniczej

Agroklimat

Rzeźba terenu

Warunki wodne

Wskaźnik

1

Brzostek

56,5

10

2,1

4,1

72,7

2

Jodłowa

62,5

10

1,9

4,3

78,7

3

Pilzno

56,9

11

2,3

3,8

74,0

4

Ryglice

58,2

10

2,3

3,9

74,4

5

Polska

49,5

9,9

3,9

3,3

66,6

 

/Źródło IUNG Puławy 1993r. ser. A - 53/

Czynnikiem ograniczającym rozwój produkcji rolniczej jest szachownica gruntów, ukształtowanie terenu oraz ich oddalenie od siedziby gospodarstwa.

Istotnymi i dotkliwie przez rolników odczuwanymi czynnikami ograniczającymi rozwój produkcji rolniczej są:

  • niskie ceny skupu mleka i żywca,
  • trudności ze zbytem produktów.