BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYNEJ NA TERENIE GMINY JODŁOWA

Gmina Jodłowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa Infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Jodłowa w kwocie 108 759,00zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020". W ramach zadania wykonano wiaty w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa i Zagórze oraz siłownię zewnętrzną w miejscowości Jodłowa.

Całkowity koszt zadania :      170 924,86zł.           

 

BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO W  JODŁOWEJ

Operacja pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w Jodłowej” mająca na celu „Wzmocnienie więzi społecznych  i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu Współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Całkowita wartość zadania 638 259,27zł

Dofinansowanie 183 276,00 zł

 

 TARGOWISKO W GMINIE JODŁOWA

W ramach zadania zostanie wybudowane targowisko zlokalizowane na działce 1963/13 w Jodłowej. Zakres prac będzie obejmował budowę wiat  pod którymi będą zlokalizowane miejsca przeznaczone do handlu. Ponadto w ramach zadania plac targowy zostanie utwardzony oraz powstanie budynek kontenerowy który będzie przeznaczony pod cele socjalne.  Całkowita wartość zadania  wynosi 1 449 493,50zł  i jest ona równa kosztom kwalifikowalnym  zadania. Wnioskowane dofinansowanie 922 312,00zł. 

 

 WODOCIĄGI  W GMINIE JODŁOWA

Gmina Jodłowa przystępuje do realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu w Gminie Jodłowa etap I” wraz z pompownią w m. Dzwonowa w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania zostanie wykonane 11,5 km sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa będzie zasilana w wodę dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Ryglice.

Trasa sieci wodociągowej przebiegać będzie pomiędzy zabudowaniami stanowiącymi własność prywatną, publiczną oraz częściowo w pasach dróg gminnych, powiatowych i prywatnych, a także pod ciekami wodnymi.

Przyłącza wody wodociągowej, nie wchodzą w zakres inwestycji. Zostaną one wykonane na wniosek mieszkańców na podstawie odrębnego projektu. Koszty wykonania przyłączy w całości pokryte zostaną przez mieszkańców i właścicieli posesji.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę; 3 072 372,84 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 61,59% wydatków kwalifikowalnych projektu.

 

 

BUDOWA PRZYOBIEKTOWYCH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY JODŁOWA

Gmina Jodłowa  podpisała umowę na realizację zadania pn. „ Budowa przyobiektowych oczyszczalni ścieków na  terenie Gminy Jodłowa w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla naboru przeprowadzonego w dniach od 2 stycznia do 28 lutego 2017 roku.

W ramach zadania Gmina Jodłowa wykona 7 przyobiektowych oczyszczalni ścieków przy następujących budynkach: Szkoła Podstawowa Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Dębowej i Dęborzynie, Centrum Kultury i Sportu w Jodłowej Górnej, Centrum Kulturalno - Sportowe Dębowej  i Dzwonowej.

Całkowita wartość zadania wynosi 494 tys. złotych, dofinansowanie 314 tys.zł.

W ramach naboru o dofinansowanie ubiegało 78 wniosków. Otrzymało dofinansowanie 53.