Wszystkie sprawy do załatwienia w Urzędzie Gminy Jodłowa można rozpocząć poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do Urzędu wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Aby można było złożyć wniosek poprzez ESP, wymagane jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).


Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Instrukcja użytkownika


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez platformę ePUAP.
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu na następujących nośnikach danych:
    * Dyskietka 1,44 MB,
    * Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0.

Dokumenty te zostaną przesłane na adres ESP ze stanowiska komputerowego znajdującego się w Urzędzie.

Dostarczone dokumenty muszą spełniać nastepujące warunki:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, PDF.
  3. Wielkość łączna załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 2 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Wszystkie sprawy jakie można załatwić drogą elektroniczną przy wykorzystaniu ESP umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym, który można wybrać klikając w poniższy baner: